Te groot bèta-succes

Nieuws | de redactie
12 maart 2012 | Wat gebeurt er als het enthousiasme voor bèta-tech opleidingen fors toeneemt? In Delft moet men minder aspiranten Lucht- en Ruimtevaart toelaten vanwege de toestroom. “In totaal zullen er zo’n 250 studenten niet kunnen beginnen aan de opleiding van hun keuze.”

De studenten van de VSSD reageren verbluft op internemededelingen over de inperking van de toestroom naar de faculteitLuchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Volgens de faculteit is debekostiging vanuit de overheid niet voldoende meegegroeid om hetgroeiend aantal studenten aan te kunnen. De studenten noemen het”absurd dat de Rijksoverheid aan de ene kant zegt techniekstudentennodig te hebben, maar aan de andere kant niet bereid is daarvoor tebetalen.”

Onvoldoende meegegroeid

Bij de bachelor zal een numerus fixus gelden. Bij de masterworden studenten geselecteerd op basis van cijfers, studieduur enmotivatie. In totaal zullen er zo’n 250 studenten niet kunnenbeginnen aan de opleiding van hun keuze, zo rekenen de studentenvoor.

De VSSD vertelt dat op het weblog van de decaan prof.dr.ir.Jacco Hoekstra valt te lezen dat deze beperking van de instroomnoodzakelijk is omdat het aantal studenten de laatste jarenaanzienlijk is toegenomen. “Om al die studenten eenbacheloropleiding en mastertrack van hun keuze aan te kunnen biedenis het noodzakelijk meer personeel aan te nemen. De bekostigingvanuit de overheid is daarvoor helaas onvoldoende meegegroeid.”

Enige in Benelux

Studenten zullen, als zij niet worden toegelaten tot deopleiding van hun keuze, worden gedwongen een dergelijke opleidingin het buitenland te volgen of een andere opleiding te kiezen. Datvoorziet de VSSD, omdat Delft “de enige universiteit in de Beneluxis waar de bachelor en master Aerospace Engineering wordtaangeboden. Dit terwijl de topsectoren net hebben berekend dat dekomende jaren er een tekort van 40.000 bètatechnici op dearbeidsmarkt ontstaat. Iedere bèta in Nederland is hard nodig voordit nijpende tekort.”

De voorzitter van de studentenbond in Delft, Mariska Heidema,zegt hierover: “Het is natuurlijk absurd dat als we mensen eenmaalenthousiast hebben gekregen voor techniek, ze straks naar hetbuitenland moeten omdat men in Nederland niet bereid is te betalenvoor techniekopleidingen.” Zij roept met haar collega´s daarom “depolitiek op zo snel mogelijk geld vrij te maken om een uitstroomvan techniekstudenten te voorkomen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK