Toezicht als stimulans

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | Scholen die het afgelopen jaar bezocht zijn door de Onderwijsinspectie voeren meer verbeteringen door en gaan meer opbrengstgericht werken. Dat blijkt uit onderzoek van Dr. Melanie Ehren (UTwente). De scholen zijn tevens positief over het onderwijstoezicht.

“De vraag of inspectiebezoeken daadwerkelijk leiden tot concreteverbeteractiviteiten kunnen we al voorzichtig met ‘Ja’beantwoorden,” stelt Melanie Ehren van het Institute for Innovationand Governance Studies (IGS). De voorlopige resultaten makendeel  uit van een meerjarig Europees onderzoek naar de impactvan toezicht op de onderwijskwaliteit.

Een eerste signaal 

“Deze voorlopige resultaten zijn nog indicatief, over drie jaarkunnen we vaststellen of scholen daadwerkelijk verbeteringen in hunonderwijskwaliteit doorvoeren. Máár een eerste signaal is hiermeeafgegeven.” Uit de resultaten blijkt dat er bij de onderzochtescholen (PO en VO) daadwerkelijk meer verbeteractiviteiten en dathet toezicht van de Inspectie positief wordt beoordeeld door deschoolleiders.

Minister Van Bijsterveldt zal deze onderzoeksuitkomstenmet grote belangstelling lezen. In haar beleid is juist het thema’opbrengstgericht werken’ een cruciaal motief geworden. Langs dezeroute wil zij excellentie en ‘de lat omhoog’ ook in het PO en hetdocententeam werk in de basisscholen tot het dragende thema van deonderwijsvernieuwing maken.

Welk inspectiemodel is meest effectief?

Dr. Melanie Ehren leidt de Nederlandse tak van het grootschaligeEU-project dat in januari 2011 van start is gegaan. Naast Nederlandworden nog vijf andere Europese landen onderzocht.

De resultaten en de vergelijking van de inspectiemodellen in deverschillende deelnemende landen geven inzicht in hoe effectief hettoezicht is in het verbeteren van onderwijskwaliteit en welkeinspectiemodellen het meest effectief zijn. Om deze reden krijgthet project steun van de PO-Raad, de VO-raad, de inspectie en hetministerie van OCW.

Bij zowel basisscholen (primair onderwijs) als voortgezetonderwijs zijn online vragen afgenomen over het onderwijs in hunschool, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hunervaringen met het onderwijstoezicht. Circa een kwart van de 400aangeschreven scholen heeft deelgenomen aan de eerste meting. Dedeelnemende scholen ontvangen tussentijds een samenvatting van deeerste resultaten en een score op een aantal vragen ten opzichtevan andere scholen in het onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK