Topsector water moet nieuwkomers steunen

Nieuws | de redactie
16 maart 2012 | “Spring uit die vissenkom en durf risico’s te nemen.” HR-lector en directeur van DeltaSync Rutger de Graaf moedigt zijn collega’s uit de sector watertechnologie aan tot innovatie en ondernemerschap. “Innovatie is pas geslaagd als het geen innovatie meer genoemd wordt.”

Als lector adaptief bouwen op de Hogeschool Rotterdam houdt DeGraaf zich bezig met vormen van bouwen die zich aanpassen aan deomgeving. Eén van deze vormen is drijvend bouwen, waarvan hetDrijvend Paviljoen in de Rotterdamse Rijnhaven het meest in het oogspringende voorbeeld is. “Adaptief bouwen betekent makkelijk aan tepassen aan veranderende omstandigheden, dat kan door integratie metde waterkering, bouwen op palen of door dryproof wonen.”

Kennis, kunde, kassa én klant

Op de lezing van het Innovation Network op de RDMCampus vertelt Rutger de Graaf enthousiast over de kansen vandrijvend bouwen. “Op dit moment woont 30% van de wereldbevolkingbinnen 100 kilometer van de kust, er liggen dus volop kansen voorproducten en diensten die overstroming tegengaan. Nederland heefteen historie op het vlak van water dus dat moeten weuitbuiten.”

De Rotterdamse lector benadrukt voor dit punt extra de kansendie de topsector water hier moet zien te grijpen. Het adagium’kennis, kunde, kassa’, vaak gebruikt in dit verband, mist wat hembetreft dan ook een vierde K, zo laat hijScienceGuideweten. “Hetbeleid van de  topsector water gaat nog erg uit van wat wijals Nederland kunnen op watergebied en nog wat minder wie nueigenlijk de klant is.”

“Het zou dan ook goed zijn te onderzoek wie nu de internationaleklanten van de Nederlandse watersector zijn en waarom zij voor eenNederlandse partij hebben gekozen. Daarnaast is het van hetgrootste belang dat er meer ondernemers in de watersector komen.Zij weten die klant namelijk wel te vinden.”

Taiwan als kans

Een probleem voor de watersector dat De Graaf met name voor zijneigen veld adaptief bouwen herkent, is het probleem van de beperkteschaalbaarheid, waardoor het vinden van investeerders een lastigpunt is. “Ieder project is uniek. Dat betekent dat investeringen inR&D in één project moeten worden terugverdiend.”

Met het Aquadock en de Hogeschool Rotterdam is nu eenexperimenteeromgeving ontwikkeld waar de focus ligt opproductontwikkeling die de schaalbaarheid vergroot. “Dat maakt hetvoor investeerders aantrekkelijker.”

Die mogelijke investeerders zijn wellicht aan de andere kant vande wereld te vinden. Recent was Rutger de Graaf op bezoek in Taiwanom zijn expertise op het gebied van drijvend bouwen te delen. “DeNederlandse expertise wordt daar zeer relevant gevonden, hoewel deomstandigheden met tsunami’s en tyfoons natuurlijk wel veelextremer zijn dan in Nederland.” 

Geef nieuwkomers een kans

Innovatieve oplossingen kunnen volgens de Rotterdamse lector danook op veel sympathie rekenen in Taiwan. “Onze aanpak om meerstartende ondernemers te ondersteunen wordt met zeer veel interesseontvangen. De Nederlandse watersector moet zich dan ook inspannenom niet alleen naar gevestigde partijen te kijken maar juist na tedenken hoe zijn innovatieve MKB-ers internationaal door kan latenbreken.”

Daar is wel een verandering in het systeem van subsidiëring voornodig. Dit systeem moet ook de nieuwkomers op de markt een kansgeven, bepleit De Graaf. “Uiteindelijk komen de meest interessanteinnovaties namelijk niet van de gevestigde partijen, maar vannieuwkomers op de markt. Nu wordt de verdeling van rijkssubsidiesdoor de lobbykracht van partijen bepaald en niet door deinnovativiteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK