TU’s luiden noodklok bij jubileum

Nieuws | de redactie
1 maart 2012 | Vandaag bestaat de 3TU 5 jaar. Zij waarschuwen dat zij tot 1000 promovendi kunnen kwijtraken door de aanpak van minister Verhagen. En SF-ingrepen treffen juist hun bèta-tech talenten. "Een verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven!"

Het bestuur van de 3TU Federatie heeft bijVerhagen, Zijlstra en de boegbeelden van de Topsectoren in eenbrief aangegeven het topsectorenbeleid van harte te omarmen maarbij de implementatie ervan tegen urgente zorgpunten aan te lopen.Kernpunt van hun zorg: als er geen continuïteit is in deonderzoeksfinanciering en de nieuwe financieringsstromen uithet Topsectorenbeleid te lang op zich latenwachten, dit kan gaan leiden tot vermindering vanongeveer 1000 promovendi in hun domeinen.

SF-verlies doet talent onrecht  

In de brief worden nog een paar harde noten gekraakt. Vanuit hetTopsectorenbeleid is een koppeling met de Europese agenda’snoodzakelijk, waarbij nationale cofinanciering van Europeseprojecten wordt gehandhaafd en er financiële ruimte is om tevoldoen aan matchingverplichtingen. En door de afschaffing van destudiefinanciering voor masteropleidingen, worden de opleidingenvan de Technische Universiteiten onevenredig hard getroffen. Ditdoet geen recht aan de behoefte die de komende jaren ontstaat aanmeer technisch opgeleide jonge mensen, zo stellen de drie besturensamen.

In de afgelopen maanden heeft de samenwerking van de 3TUzich in belangrijke mate gericht op actieve bijdragen aan detotstandkoming van het topsectorenbeleid. De 3 TU’ssteunen nadrukkelijk dit beleid. Zij bevestigen het belang omals kennisinstituten en bedrijfsleven een gezamenlijke agenda tehebben. Zij lopen alleen bij de concrete implementatiehiervan tegen een aantal urgente zorgpunten aan.

Geen helderheid over beleid Verhagen 

Het eerste zorgpunt is het ontbreken van helderheid over decontinuïteit in de onderzoeksfinanciering. De TU’s worden nu heelsnel geconfronteerd met een financieel gat tussen het wegvallen vande financiering van onderzoek uit grote FES programma’s en het opgang komen van nieuwe financieringsstromen uit de topsectoren.Daardoor dreigt een potentiële vermindering van ongeveer 1000promovendi voor alleen al de TU’s de komende jaren.

Hoewel het ministerie van EL&I op dit moment alternatievefinancieringsarrangementen onderzoekt, bestaat bij onder andere hetbedrijfsleven nog veel onduidelijkheid rondom investeringen ininnovatie. De realisatie van financieringsarrangementen in hetkader van het topsectorenbeleid is voor de universiteiten echterzeer urgent.

Haak sterk aan bij succes in Europa 

Een ander belangrijk punt is het belang van Europa voor hetbestendigen van het concurrentievermogen van Nederland. DeNederlandse kennisinstellingen, waaronder de TU’s, zijn uitstekendaangesloten op Europese programma’s als het Zevende Kaderprogramma(KP7), Eureka programma’s en Joint Undertakings en ‘scoren’ hierbovengemiddeld. Uiteraard is het van belang dat deze sterke positiewordt behouden.

De TU’s pleiten er voor dat de koppeling met de Europeseagenda’s een belangrijk speerpunt binnen het topsectorenbeleidwordt waarbij onder meer nationale cofinanciering van Europeseprojecten wordt gehandhaafd. In het bijzonder is het belangrijk datde Technische Universiteiten in staat zullen zijn om aan hunmatchingverplichtingen in het kader van deelname in Europeseprojecten te voldoen.

Verkeerd signaal aan studenten enbedrijfsleven 

De TU’s spannen zich in voor het aantrekken van grotereaantallen studenten, het verbeteren van studierendementen en hetvergroten van de uitstroom van uitstekend opgeleide ingenieurs. Indat kader zijn zij uiteraard zeer bezorgd over het voornemen van deregering om de studiefinanciering voor tweejarige masteropleidingenvolledig af te schaffen. Hierdoor worden studenten bèta en techniekmet een twee keer zo hoge eigen bijdrage geconfronteerd alsstudenten in de alfa en gamma disciplines. Met vuur roepen de 3TUdaarom in hun brief; “Een verkeerd signaal aan studenten enbedrijfsleven!” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK