Universteit geen reisbureau

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | “Studenten zijn gewoon niet slim genoeg. Ze kunnen het niet aan.” Volgens rector Schmidt van de EUR denken heel veel academici zo. Hij niet, maar zijn analyse in het VSNU-Café was niet minder uitdagend. En zijn cijfers over studiesucces evenmin. “Onderwijs volgen is een bijbaantje geworden.”

De discussie ging dan ook opvallend vaak niet overbezuinigingen, maatregelen van OCW of de feilen van de Haagsepolitiek. Anne-Wil Lucas van de VVD zei tegen ScienceGuidedat ze gewoon genoten had. “Het ging nu eens echt over de inhoud.Dat de naam Halbe bijna door niemand werd genoemd, dat is best goedaf en toe.” 

Zie het video-interview met Anne Wil Lucas hier 

Vier uur per dag chatten enontvrienden?  

Rector Schmidt legde de bal dan ook meteen op de stip met eenpittig betoog over de werkelijkheid van de studielast en hetstudiegedrag. Hij meldde dat onderzoek had aangetoond, dat degemiddelde wo-student zo’n drie uur per dag effectief met haarstudie bezig is. Ruim vier uur per dag gaat op aan chatten,internetten, tv-kijken en (ont)vrienden.

Het was voor hem daarom niet zo bijzonder, dat het project om degedachte van ‘nominaal is normaal’ ingang te laten doen bij zijnRotterdamse studenten al snel successignalen afgeeft. “Er is echtniet zo veel meer stress. De studenten zijn wel gewoon wat hardergaan werken voor hun studiepunten.” Kern van de aanpak die volgenshem echt zou werken, is het stoppen met herkansingen. Dat gebeurtimmers elders in de wereld ook nauwelijks in het hogeronderwijs.

Hun stem hoor je dus niet

Waar zijn zorg wel heel groot om is? “De helft van de studentenraken we gewoon kwijt. Hun stem hoor je dus niet als er kritiekkomt of als we willen weten hoe we het echt beter kunnen en moetendoen. Het gaat meestal om studenten die onvoldoende structuur,focus en vorm vinden in hun studie en dan wegvallen.” 

Zie hier een video-interview met studente Sanne uitWageningen

Van die overblijvende 50% roepen de nodige academici als zeonder elkaar zijn “Ze zijn gewoon niet slim genoeg. Ze kunnen hetniet aan.” Schmidt deelt die opvatting niet. “Sommigen zeggen ook’ze werken niet hard genoeg.’ Daar zit wat in, moet ik toegeven.”Zijn cijfers over de feitelijke tijdsbesteding maakten hem nietdirect geliefd bij de studenten in de zaal. Maar dat voor velengeldt “Onderwijs volgen is een bijbaantje geworden” werd ook nietkrachtig tegen gesproken.

Geen reisbureau

De suggestie dat de EUR met ‘nominaal is normaal’ eenbezuiniging van OCW doorbelast naar de studenten sprak Schmidt metklem tegen. Sterker nog: het kost de universiteit alleen maar gelden inkomsten. “Het levert ons niks op aan meer bekostiging van OCW,dat is een misverstand. En het kost ons gewoon inkomsten. Alsstudenten er niet ruim vijf jaar over doen of langer, maar nominaalin vier jaar klaar zijn dan verliezen wij gewoon een of twee keer€1500 collegegeldinkomsten.”

Een van de mee discussiërende studenten legde hem voor, dat deuniversiteit de weinig studerende studenten zou moeten aanzettenmaar liever te gaan werken of reizen en dan wat later met meerlevenservaring en ambitie stevig te gaan presteren in de studie.Schmidt had sympathie voor de denklijn, maar zei ronduit dat hetecht niet zijn opdracht was dat te faciliteren. “Wij zijn geenreisbureau!” 

Gewoon een vak volgen?

UvA-directeur Lucy Wenting van het Instituut voorInterdisciplinaire Studies ontlokte een vurig debat in het caféover de waarde en betekenis van meer interdisciplinaire bacheloropleidingen. Juist deze zouden motiverender zijn. Maargespreksdeelnemers wezen er onder meer op, dat ‘harde bèta’s’zoiets helemaal niet zouden willen. Zij willen gewoon een vak doenen zouden veel kennis missen in zo’n geaarde opleiding, zoals inuniversity colleges.

Dit werd expliciet tegengesproken door prof. Marijk van derWende, dean van het college bij de UvA. Zij nodigde meteen uit tekomen kijken bij haar juist op bèta-talenten gericht college. Defeiten spraken echt een andere taal en dat werd bevestigd door HansAdriaansens van de Roosevelt Academy, de ‘goeroe’ van de collegesin ons land.

Een mislukte danser  

Als voorbeeld van studiesucces door motivatie werd aan SimonVerwer, de ScienceGuide Student van 2011-2012 enHavo-docent filosofie via Eerst de Klas,  gevraagd tevertellen over zijn ervaringen en vooral ook zijn intrinsiekedrive. Mijn verhaal? Dat is dat van een mislukte danser. Ik werdniet toegelaten door de selectie aan de poort van de opleidingdans.” Zijn eerste advies was daarom veel vaker studenten uit die50% van rector Schmidt te vragen naar het waarom van hun mislukken,hun uitvallen.

Voor Simon waren de volgende vier factoren cruciaal voorstructureel studiesucces. “Voor mij werkten vooral:

1] inspirerende docenten
2] een open, stimulerende leeromgeving, juist voor studenten als ikdie uit een milieu van sterke sociale mobiliteit voortkomen
3] een veilige leeromgeving, waarin je leert dat en hoe je kuntfalen en daarvan leren
4] een indrukwekkende leeromgeving, waarin de traditie van deacademie je ook weer niet verplettert.”

In Eerst de Klas had Simon bijvoorbeeld leren omgaan en werkenmet ondernemers en dat was het soort een ervaring dat hijverder in de academische wereld had gemist. Hij gaf aan dat bijalle respect voor “de vele geleerden aan de universiteiten, er tochwel meer lerenden aan de universiteiten zouden mogen zijn.” Wantniets motiveert zo sterk als “het delen van je leercurve”. Niet devraag ‘hoe gaat het met je portfolio’ zei hij met afgrijzen tegende schaterende zaal in café Dudok.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK