Verstoorde balans in medicijnenonderzoek

Nieuws | de redactie
15 maart 2012 | Het onafhankelijk onderzoek naar medicijnen staat meer en meer onder druk. Gerard Rongen, hoogleraar Translationeel cardiovasculair onderzoek (UMC St Radboud) pleit voor een herstel van de balans. “Het gaat in de eerste en laatste plaats om een geloofwaardig product. “

“De industrie heeft in feite een monopolie in het heleontwikkeltraject tot aan de registratie en de marktregistratie vanhet nieuwe geneesmiddel,” stelt Rongen in zijn oratie. Academischonderzoek staat in deze fase vrijwel buitenspel. Daarnaast wordtonafhankelijk academisch onderzoek naar geneesmiddelen, los van deindustrie, sowieso steeds lastiger. Subsidieverstrekkers stellensamenwerking met de industrie steeds vaker als voorwaarde.

Rongen is niet de eerste die waarschuwt voor dit probleem.Eerder wees Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz al op het gevaar van medicijnpatentenvoor een afgewogen en breed gebruik van medische kennis. “Dat leidttot een monopolie en een beperkte beschikbaarheid van sommigemedicijnen. Een van de gevolgen is het voortdurende ‘gestoei’tussen dure, gepatenteerde medicijnen en goedkope generiekemedicijnen.”

Onafhankelijk onderzoek voor genuanceerderbeeld

“Bij het toekennen van onderzoeksgeld laat de overheid – via hetministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – steedsmeer de tweede agenda van de werkgelegenheid meewegen. Dat is geenpositieve ontwikkeling.” Volgens Rongen moeten we terug naar eenbalans waarin onafhankelijk onderzoek weer de plaats krijgt die hetverdient.

“Wanneer een potentieel geneesmiddel in een vroeg stadium ookdoor partijen met verschillende belangen onafhankelijk van elkaarwordt onderzocht, is de kans groot dat er een breder engenuanceerder beeld van dat geneesmiddel ontstaat. Patiënten willenniet alleen weten wat een geneesmiddel doet, maar ook welkebijwerkingen mogelijk zijn. Onafhankelijk onderzoek draagt daarabsoluut aan bij.”

Volgens Rongen is de patiënt als belastingbetaler debelangrijkste belanghebbende in de ontwikkeling van nieuwemedicijnen. Door de uiteenlopende agenda’s van zowel overheid alsindustrie wordt de balans verstoort en is de patiënt daar van dedupe.

“De overheid mikt vooral op werkgelegenheid. De industrie zoektzoveel mogelijk naar kostenefficiëntie, naar maximale opbrengsttegen minimale kosten. En onderzoekers willen zich op de kaartzetten met publicaties in toptijdschriften die vaak wordengeciteerd. Die tweede agenda is geen probleem, zolang er maar eengoede balans tussen de verschillende belangen bestaat.”

Nadelen worden niet onderzocht

Als voorbeeld voor het verstoorde evenwicht in ditgeneesmiddelenonderzoek geef Rongen het voorbeeld uit zijn eigenonderzoek naar een veelbelovende enzymremmer. “Deze remmerblokkeert een belangrijke ontstekingsreactie in de bloedvaten,waardoor het risico op slagadervernauwing, trombose en hersen- enhartinfarcten afneemt. Epidemiologisch onderzoek en onderzoek indieren laten goede resultaten zien. Op dit moment wordt in eengrootschalig onderzoek bij de mens onderzocht of het middelinderdaad doet wat het lijkt te doen. Het kan echt een prachtigmedicijn worden.”

Uit dieronderzoek is echter bekend dat de remming van het enzymnog een ander effect heeft: het maakt hart- en hersenweefselgevoeliger voor zuurstoftekort. Rongen: “Wellicht krijgen mindermensen een hartinfarct als ze met dit middel worden behandeld, maarwie dan toch nog een infarct krijgt loopt mogelijk het risico dater bij hem meer hartspierweefsel afsterft dan normaal.” Rongenstelt voor om dit aspect alsnog mee te nemen in de grootschaligestudie, maar dat gebeurt niet.

“Of mijn zorg over de veiligheid van dit middel terecht is,komen we voorlopig niet te weten”, zegt Rongen. “Maar het voorbeeldgeeft ook aan hoe ingewikkeld het is om de risico’s in te schattenvan een onderzoek met een geheel nieuwe klasse van geneesmiddelen.En hoe belangrijk het is dat het onderzoeksprotocol dooronderzoekers met een verschillende achtergrond wordtbeoordeeld.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK