Wientjes gispt gemopper HO-koepels

Nieuws | de redactie
27 maart 2012 | Stop met zeuren. Dat is de reactie van de werkgevers op de klachten over te veel bureaucratie rond de prestatieafspraken. Iets netter verwoord noemt Bernard Wientjes de aanpak juist “volstrekt helder en duidelijk, zodat iedereen weet hoe er afgerekend zal gaan worden.”

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat goed presterendeuniversiteiten en hogescholen beloond moeten worden vooronderwijskwaliteit, studiesucces en profilering. VoorzitterWientjes roept de Tweede Kamer daarom nadrukkelijk op om in testemmen met de plannen van staatssecretaris Zijlstra voorprestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

Eind aan vrijblijvendheid 

Hij duidt deze voorstellen als een einde aan “de huidigevrijblijvendheid in het bekostigingsstelsel door afrekening opbasis van prestaties en kwaliteit.” Hij vindt dit niets minder dan”een doorbraak in de verdeling van de onderwijsgelden,” die”naadloos aansluit bij het topsectorenbeleid van het kabinet, deeconomische koers die ‘onze toekomstige boterham’ moetveiligstellen.”

De werkgevers hebben zich in een gezamenlijke verklaring afgezettegen de kritiek op de reviewcommissie Van Vught en de boordelingvan de strategische plannen van de universiteiten en hogescholen.Zij hechten juist zeer aan een krachtige inzet op ambitie enprofiel door HBO en WO en aan een serieuze toetsing van de af tespreken prestaties daarbij. Dat is de pendant van het vurig pleidooi van Wientjes voor meerinvesteringen in kennis, kunde en innovatie, zoals hij recent nogliet horen bij het 3TU jubileum.

Het tegendeel is het geval

In een reactie – duidelijk ingegeven door de uitval van de HBO-raad naar de aanpak van VanVught en OCW en de kritische sfeer in het recente Kamerdebat overdit thema – stellen VNO-NCW en MKB-Nederland onder meer: “Wijvinden niet dat het hier gaat om een bureaucratisch proces. Hettegendeel is het geval.”

Wientjes werkt dit verder en scherp uit in zijn nadere reactie.Hij zegt: “Hogescholen en universiteiten behouden alle vrijheid omhun eigen visie op de toekomst van hun instelling neer te leggen.Het raamwerk voor de beoordeling van de prestaties legt geen enkeleverplichting of format op aan de onderwijsinstellingen. Het isvolstrekt helder en duidelijk, zodat iedereen weet hoe erafgerekend zal gaan worden.”

Keuzes in bekostiging

Waar het hem bovenal om gaat is ons hoger onderwijsbesteltoekomstbestendig maken, zo onderstreept hij, het rapport-Veermanhiermee citerend. HO-instellingen moeten in dat verband beterkijken naar de maatschappelijke vraag, het studiesucces moet omhoogen studenten moeten meer ruimte krijgen om te excelleren. Ookmoeten onderzoekers worden uitgedaagd om samen met bedrijven meerwerk te maken om kennis in producten om te zetten.

“Universiteiten en hogescholen moeten zich gaan richten op waarze goed in zijn. En ze moeten opleidingen afstoten die minder goedpresteren. Het vraagt ook om keuzes in de bekostiging, zodatinstellingen ook daadwerkelijk afgerekend worden op kwaliteit enprestaties.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK