Zijlstra zit klem in Kamer

Nieuws | de redactie
22 maart 2012 | Zijlstra moet piekeren, want de Kamer is niet erg overtuigd van zijn prestatieafspraken en de rol van de reviewcommissie Van Vught. Zelfs de VVD vindt het te veel en vaak dubbelop.

Anne-Wil Lucas prees haar liberale partijgenoot op OCW maar inhet Kamerdebat over ‘de staat van het hoger onderwijs’ volgde zijtoch vaak de kritiek van haar collega’s uit andere partijen. Decriteria, de weegfactoren, de details in de formats voor deHO-prestatieafspraken, kon dat niet een onsje minder? “Nogalingewikkeld allemaal, kan dit niet simpeler van opzet ininvulling?”

Een papierwinkel

Andere fracties gebruikten grofstoffelijker teksten.Coalitiepartij CDA noemde de aanpak van Zijlstra zelfs eenpapierwinkel. Dat zou er toe leiden dat de koppeling van kwaliteitaan de bekostiging van universiteit en hogeschool zo niet gaatwerken. En met die conclusie snijdt de coalitiepartner van de VVDhet hart uit de aanpak van de bewindsman. 

Steun voor deze lijn van ‘overdaad schaadt’ is er bij de SP,D66, CU, GL en PvdA. De PVV vindt de centralisatie van het beleiddaarentegen eerder te weinig dan te overdadig. Zij gispte de”doorgeschoten autonomie” van onverantwoordelijk denkende enwerkende HO-besturen.

Het grote voordeel van landelijke eindtermen voor de studies isvoor de PVV dan ook dat managers en bestuurders dan “geen grip meerhebben” op de kwaliteitseisen. Examens zijn bovendien simpel teorganiseren en te valideren, zo stelt de voormalige partij van HeroBrinkman.

Over de reviewcommissie zijn veel fracties nog scherper.Zijlstra heeft hier de Kamer met die onschuldig klinkende benamingblijkbaar op het verkeerde been gezet. Het drietal Dijkgraaf,Sistermans en Van Wieringen sprak openlijk van een regeringscommissaris of procesregisseur. Datwas helder en gaf aan dat anderen dan ambtelijk OCW de strategischegesprekspartner van de HO-instellingen moesten worden. Zijlstraheeft de Kamer met zijn benaming en opzet niet genoeg helderheidgeboden, zo blijkt nu.

Geen vetes, maar samenwerking

Zijn VVD-geestverwante Lucas had de ideologische lading vanZijlstra’s visie en vertaling daarvan in elk geval wel begrepen.Zij pleitte zelfs voor een integratie van de NVAO, inspectietakenin het HO en Van Vught tot een serieuze Hoger Onderwijs Autoriteit.De kwaliteitsbewakers “moeten geen vetes uitvechten maarsamenwerken,” zei zij scherp. En zo kon in de toekomst de stapgezet worden naar “echte kwaliteitsbekostiging.”

De andere fracties moesten hier niet veel van hebben. D66 vreest’Van Vught’ als de inrichting van weer een intermediaire club diede bestuurlijke drukte en complexe bestuursstructuur in het HOverder zal vergroten. De prominente D66’er Frans van Vught zal datniet met genoegen hebben gehoord.

De ChristenUnie ging nog verder. Zij stelt openlijk de vraag ofzo’n rol van zo’n reviewcommissie zich nog wel verdraagt met deGrondwet, in het bijzonder artikel 23 over de vrijheid vanonderwijs. Het CDA deed dit subtieler. Daar zegt men dat dereviewcommissie gewoon teveel van het goede is qua bureaucratie ende komst van een HOA vooral overbodig.

Artikel 23 van de Grondwet hoeft dan helemaal niet ter discussiete komen en is tevens “geen excuus voor autonome instellingen om teproberen weg te komen van de consequenties van mismanagement.”

Wel erg veel overheid

Zelfs de PVV  steunt hier Zijlstra uiteindelijk niet. Zijvreest dat het teveel bureaucratie van managers opleveren zal enzelfs “nog weer een controlemechanisme”. Normering is nodig maarvia examens en ruimte voor de docent is deze eenvoudig en effectiefte realiseren.

Het CDA had nog een wat vilein punt. Men vroeg zich af wat dereviewcommissie eigenlijk doet. De lijst aandachtspunten voor detoetsing van de prestatieafspraken beschreef de kleinsteregeringspartij als “drieëntwintig pagina’s formulieren die bedachtzijn door een commercieel bureau dat daarvoor ingehuurd lijkt tezijn.” Het is voor het CDA allemaal “wel weer erg veel overheid.Het is nog meer controle in plaats van meer vertrouwen.”

Daarmee was Sander de Rouwe terug bij zijn aanval op Zijlstratijdens het Nieuwjaarsdebat op de Haagse Hogeschool: debewindsman moet gewoon wat liberaler worden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK