China zoekt wereldburgers

Nieuws | de redactie
17 april 2012 | Meer kwaliteit, intensieve internationalisering, kennisdeling op ‘grand challenges’ en de vorming van een nieuwe generatie echte wereldburgers. Dat wil president Zhou van Peking University met Nederland, vertelt hij aan ScienceGuide.

“Zo’n gebouw wil ik ook!” President Zhou Qifeng van de PekingUniversity straalt als hij ScienceGuide begroet in hetDavid de Wied-gebouw op de Uithof in Utrecht. De Chinese chemicusgenoot van de onderdompeling in de gloednieuwe infrastructuur voorzijn eigen vakgebied.

“Het minpunt van het zijn van universiteitspresident is dat ikaan de chemie nauwelijks meer toekom.” De faciliteiten voor destudenten, de labs, zelfs de open vergaderzaal waar hij ontvangenwas, hij had ze direct willen meenemen als voorbeelden voorthuis.

Thema’s voor de toekomst

Collegevoorzitter Zhou was in Nederland voor een bestuurlijkevergadering van een wetenschapsorganisatie waar hij in de executiveboard zit. Dat gaf meteen gelegenheid om de Utrechtsepartnerinstelling van zijn universiteit te bezoeken. Juist omdatmet de UU een reeks cruciale wederzijdse bijeenkomsten gaande isrond grote strategische thema’s voor de toekomst:duurzaamheidsonderzoek, jeugd- en identiteit en het voor Chinazeker spannende thema van ‘instituties in een opensamenleving’.

Zhou kiest als volleerd Mandarijn de klassieke, hoffelijkehouding van ‘de jongere broer’, als hij vertelt over de reden vanhet bezoek en de partnership met de UU. “Wij zijn nog maar recentopgericht als universiteit (1898) en we beseffen heel goed, dathier in Europa instellingen met veel meer ervaring, met een grotehistorie bestaan. Utrecht is wel tweehonderd jaar ouder dan wij! Wekunnen dus veel leren hier en de uitwisseling van mensen en ideeënkan ons beiden dan  wellicht veel voordeel brengen.”

Wat zeker helpt, is de omstandigheid dat beide universiteitenongeveer even groot zijn en relatief hoog scoren in internationalerankings. Bovendien gaat het bij beiden om brederesearchuniversiteiten met hoogstaande alfa, bèta, gamma enmedische sectoren. Interdisciplinariteit komt zo als vanzelf hoogop de agenda als aanjager van de vernieuwing en de samenwerkingtussen beide universiteiten en landen, zo bleek.

President Zhou noemt als zijn kerndoel voor zijn eigen beleid endit bezoek onomwonden “het verhogen van de kwaliteit van hetonderwijs en de internationalisering. Dat vereist veel. Natuurlijkmoeten we veel meer studenten uitwisselen, maar zeker ook veel meer’faculty’. Veel meer ‘coöperative R&D’, dat hoort daarbij.”

Onder deze strategie ligt voor Zhou een wezenlijk dieperestrategie, meldt hij meteen. “Wij leiden als hoger onderwijs inonze landen de ‘global citizens’ van de komende decennia op. Diejongeren van nu beseffen volledig, dat hun generatie van nieuwetalenten in een heel andere wereld gaat leven dan die van mijngeneratie. Niet opgesloten in systemen, in nationale beperkingen.Deze generatiegenoten moeten elkaar daarom nu al voortdurend enintensief leren kennen.”

Begrip en respect door onderwijs

Het motief daarvoor is voor Zhou glashelder, zo drukt hijScienceGuide meteen op het hart. “Die wereldwijde burgersstaan nu al voor de ‘grand challenges’ die zij samen zullen moetenaanpakken. Alleen zo zal dat nog succes opleveren.”

“Dat zijn meteen ook de thema’s die ik met de UU wil oppakken enimpulsen geven. Milieuvraagstukken. Watertekorten. De problemenrond de grondstoffen voor onze welvaart en industrie. Vreedzaamsamenleven. Ja, ook dat. Dat zal alleen kunnen via de samenwerkingin het onderwijs op wereldschaal. We moeten door het onderwijs hetbegrip en respect voor elkaar leren kennen en verspreiden. En viajonge talenten, studenten en onderzoekers zullen we samen deoplossingen moeten bereiken voor die grote uitdagingen.”

Voor zijn eigen universiteit in Beijing betekent dit al eengrote opdracht. “Wij willen echt veel meer buitenlandse studenten,mensen die China willen leren kennen en dan niet alleen vanwege detaal of de literatuur. Het gaat om veel meer: de samenleving,cultuur en historie, je leren verdiepen in ons land door er langerte verblijven en te studeren.”

Onderwijskwaliteit staat voorop

Die verwelkomende houding moet uiteraard tweerichtingsverkeerzijn, in ieders belang en bij elk land. “Onze studenten moetenhetzelfde leren ervaren. Dat is nog niet vanzelfsprekend, maar ookzij zullen gaan studeren elders, overal. Over de grens zullen zijzulke ervaringen moeten opdoen met de cultuur, omstandigheden ensamenlevingen van landen als Nederland. Door die houding en zulkeervaringen kunnen we ons ideaal bereiken: ‘a more harmonicfuture’!”

Uiteindelijk gaat het president Zhou om de kwaliteit vanonderwijs aan zijn PKU, zo geeft hij toe. “Natuurlijk gaat het mijdaar allereerst om! Wij zijn een goede universiteit, de rankingsgeven ons zelfvertrouwen. Dat kun je alleen waarmaken en volhoudenals je je sterke kanten én je zwakke kanten kent: we zijn jong, wekomen net kijken vergeleken met de UU. De hoge kwaliteit van hetonderwijs, van de docenten hier, dat is iets waar wij van willenleren.”

Dat leren moet vooral geschieden door een permanent proces vankennisdeling. “Jaarlijk zijn bij ons aan de universiteit zo’n 700experts van buiten China aan het werk op dit terrein. Zeondersteunen ons in het delen van kennis over hoe je je onderwijsblijvend kwalitatief kunt verhogen. Hun ervaringen willen we tot deonze maken.”

“In die rol willen we veel meer mensen uit Nederland, uitUtrecht uitnodigen om ook hun kennis met ons te delen. Het gaatuiteindelijk om een gezamenlijk idee, een kwaliteitsambitie die wijdelen. We willen ons eigen profiel versterken door zo’n gezamenlijkproject van kwaliteitsverbetering concreet samen terealiseren.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK