Deeltijd blijft pijn doen

Nieuws | de redactie
16 april 2012 | "Ik kan niet zeggen hoeveel leraren niet (verder) zullen studeren vanwege de langstudeerdersmaatregel." Niettemin meent Zijlstra dat het allemaal wel mee valt, ook bij de deeltijd. OCW zit de facto klem.

In antwoord op vragen van het HO-specialiste Tanja Jadnanansing(PvdA) aan staatssecretaris Zijlsta over de effecten van delangstudeerdersboete op aspirant-leraren erkent het ministerie, datmen geen idee heeft van zulke consequenties. “Ik zal het effect vandeze maatregel en andere maatregelen, zoals de maatregel tweedestudies, monitoren.”

Geen erge gevolgen?

Dit is daarom zo pijnlijk, omdat de Eerste Kamer heel pregnanthad aangegeven deze maatregel niet te willen zien gebeuren als hetnegatief door werkt in het beleid om meer docenten te doenopleiden. Daarbij is de impact van de langstudeerboete op dedocent-in-deeltijd opleiding nog meer de toetssteen geworden van deseriositeit van e onderbouwingen en koers van het HO-beleidgeworden. En terwijl OCW nu erkent geen feiten of cijfers kunnengeven, meldt de staatssecretaris eenvoudigweg, dat hij van meningis, dat een “geen disproportionele gevolgen” zullen zijn.

De antwoorden van de bewindsman zullen daarom in zowel de TweedeKamer als ook in de Senaat gespeld worden. U leest dezehieronder.   

1  Bent u bekend met het bericht ‘Langstudeerboete nekt leraar in spé’op ScienceGuide?

Ja, dat bericht is mij bekend.

2  Hoeveel leraren zullen niet (verder) studerendoor de drempel die wordt opgeworpen door delangstudeerdersboete?

Ik kan niet zeggen hoeveel leraren niet (verder) zullen studerenvanwege de langstudeerdersmaatregel. Wel kan ik aangeven, dat hetvanwege deze maatregel niet nodig is om te besluiten niet verder testuderen. Volgens de langstudeerders-maatregel mag de student dieeen lerarenmaster (meestal 90 studiepunten) volgt hier in totaaldrie jaar over doen voordat het verhoogd collegegeld isverschuldigd. O

mdat een opleiding van 90 studiepunten naar boven wordtafgerond, bedraagt de nominale studieduur twee jaar. Volgens desubsidieregeling Lerarenbeurs krijgt de student ook voor drie jaarsubsidie. De toegestane studieperiode is het aantal jaren dat mensubsidie ontvangt plus een uitloopperiode van drie jaar. De studentmoet binnen zes jaar kunnen aantonen dat hij 90 studiepunten heeftbehaald. Voor iedere 30 studiepunten die behaald zijn, wordt eenjaar in mindering gebracht op de totaleterugbetalingsverplichting. 

Indien de student in het derde jaar nog niet is afgestudeerd,gaat inderdaad in het vierde jaar de langstudeerdersmaatregel in.Dit betekent echter niet dat hij moet stoppen met zijn studie. Hetis aan de student hierin een afgewogen keuze te maken.

Ik zal het effect van deze maatregel en andere maatregelen,zoals de maatregel tweede studies, monitoren. Daarnaast ga ik ervanuit dat instellingen maatregelen treffen om de studieduur meer afte stemmen op de nominale studieduur. Uit het onderzoek vanResearchNed (bijlage bij Kamerstuk 32 618, nr L) is gebleken datveel instellingen werken aan het comprimeren van de geprogrammeerdestudieduur van deeltijdopleidingen en lijkt er, met name in hetwetenschappelijk onderwijs, ruimte te zijn voor efficiënterevormgeving van de deeltijdstudies, door bijvoorbeeld meer gebruikte maken van vormen van tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Opbasis van deze ontwikkelingen is te verwachten dat het aantal enaandeel langstuderende deeltijdstudenten de komende jarenafnemen.

In mijn brief over deeltijd hogeronderwijs, die op 31 maart naar uw Kamer is gestuurd (Kamerstuk 32618, nr L), ben ik ingegaan op de maatregelen om de studieduur meeraf te stemmen op de nominale studieduur. Dit geldt ook voor delerarenopleidingen. Ik heb daarbij aangegeven dat ik mij realiseerdat het comprimeren van opleidingen ten koste kan gaan van degewenste flexibiliteit in het deeltijdonderwijs en het meergefaseerd, modulair kunnen deelnemen aan dat onderwijs. Waar datmogelijk is, is het verstandig dat instellingen dergelijkemaatregelen nemen.

Ik kan mij echter voorstellen dat ditniet in alle gevallen mogelijk en ook niet wenselijk is. Hieroverzal ik met de instellingen nader overleg voeren. Voor debetreffende student geldt dat hij in dat geval een beroep kan doenop het profileringsfonds. Ik heb daartoe een nota van wijzigingingediend bij het wetsvoorstel “Studeren is investeren”. Nu kunnennamelijk alleen voltijdstudenten een beroep doen op hetprofileringsfonds.

De tegemoetkoming uit hetprofileringsfonds is alleen bestemd voor die situaties waarin hetlangstuderen niet verwijtbaar is aan de deeltijdstudent, dat wilzeggen ingeval van bijzondere persoonlijke omstandigheden ofwanneer de geprogrammeerde studieduur automatisch tot gevolg heeftdat de deeltijdstudent langstudeerder wordt. Het profileringsfondswordt hiertoe verhoogd met € 10 miljoen per jaar in de jaren 2012tot en met 2016.

3   Is een afname in het aantal docenten metstudeerambities volgens u wenselijk gezien het aankomend tekort aanleraren?

Een afname van het aantal docenten met studeerambities isvolgens mij niet wenselijk. Ik voer daarom langs twee wegenmaatregelen uit die de opscholing van leraren stimuleren. Teneerste kunnen leraren een beroep doen op de Lerarenbeurs. Tentweede kunnen studenten die niet eerder een lerarenopleiding hebbengedaan, een tweede opleiding op dit gebied doen tegen het wettelijkcollegegeld. En als ze wel een tweede lerarenopleiding doen en hetinstellingscollegegeld zijn verschuldigd, wordt het hogereinstellingscollegegeld via de Lerarenbeurs vergoed.

4    Houdt u rekening met dezeontwikkeling bij de uitvoering van de (Eerste Kamer-) motieGanzevoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

In bovengenoemde brief over het deeltijd hoger onderwijs ben ikook ingegaan op de uitvoering van de motie Ganzevoort. In dezebrief ben ik nader ingegaan op de gevolgen van delangstudeerdersmaatregel voor deeltijdstudenten.

Ik ben van mening dat de langstudeerdersmaatregel opstelselniveau geen disproportionele gevolgen heeft voordeeltijdstudenten en heb daarom besloten delangstudeerdersmaatregel niet te wijzigen voor deeltijders. Wel iser aanleiding om in individuele gevallen tegemoet te komen aanbijzondere omstandigheden die ten grondslag liggen aan hetlangstuderen. Daarom wil ik in individuele gevallendeeltijdstudenten tegemoet komen via het profileringsfonds. Ziehiervoor ook het antwoord op vraag 1.

5    Bent u bereid de regeling van delangstudeerdersboete in te trekken, dan wel zodanig aan te passendat lerarenopleidingen en hun studenten er geen hinder vanondervinden? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie hiervoor mijn antwoord op vraag 4.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK