Echt iets nieuws: neuroeconomie

Nieuws | de redactie
5 april 2012 | Interdisciplinariteit en eScience worden steeds uitdagender. De UM gaat nu gedragseconomisch onderzoek koppelen aan hersenonderzoek. Hoe nemen mensen nu echt besluiten? Wat leren we dan voor betere economie-modellen?

Dit wordt het studieobject van een nieuwe onderzoeksmasteraan de Universiteit Maastricht: Neuroeconomics. Doorgedragseconomisch onderzoek te koppelen aan hersenonderzoek wil mendaar tot betere verklaringen komen onder welke omstandighedenmensen tot besluiten komen. Uiteindelijk is het de bedoeling omdaarmee economische modellen te verbeteren die leiden tot betereeconomische voorspellingen.

Werkt een bonus en zo ja, hoe?

Studenten en afgestudeerden gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoemensen reageren op bepaalde prikkels (bijvoorbeeld bonussen in definanciële sector of prestatieloon in het onderwijs) en hoe ditgekoppeld is aan wat zich afspeelt in het brein als we bepaaldebeslissingen nemen.

Stuurt het brein een intrinsieke motivatie aan om je werk zogoed mogelijk te doen (jonge mensen opleiden, of een goedfinancieel product aanbieden) of is het de extrinsieke motivatie(de bonus of prestatiebeloning) waarop wordt gereageerd?

Arno Riedl, een van de coördinatoren van de nieuwespecialisatie: “Ook nu al werken economen, psychologen enneurowetenschappers in Maastricht samen op onderzoeksgebied.Daarbij werd in ’t begin duidelijk dat we elkaars taal nietspraken: Een psycholoog bedoelt bijvoorbeeld met ‘strategie’ vaakiets heel anders dan een econoom en een neurowetenschapper denktaan iets heel anders dan een econoom als hij het over ‘beloning’heeft.”

Alleen nog in Zürich

“Omdat het economische gedragsonderzoek steeds breder enmultidisciplinairder wordt, met inbreng vanuit de psychologie,economie en neurowetenschappen, is er een groeiende behoefte aanonderzoekers uit de verschillende disciplines die elkaars taalhebben leren spreken. Die onderzoekers gaan we nu opleiden binnende track Neuroeconomics.”

De nieuwe Maastrichtse opleiding is uniek in Nederland. InEuropa wordt alleen in Zürich een vergelijkbaar programmaaangeboden. In het ambitieuze programma van onderwijs enonderzoek komen veel wiskundige modellen, statistiek enneurowetenschappelijke methodes aan bod. Daarom is het ook eenselectief programma, geïnteresseerde studenten moeten eenmotivatiebrief schrijven en aanbevelingsbrieven leveren en wordenop basis daarvan gescreend en eventueel uitgenodigd voor eengesprek.

Excellent avontuur 

Neuroeconomics is een nieuwe specialisatie binnen deresearchmaster Cognitive and Clinical Neuroscience die onlangs nogdoor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie als programmamet excellente internationale standing werd beoordeeld.ScienceGuide interviewde de trekker van dit avontuurlijkewetenschapsgebied, prof. Alexander Sack, enige tijd geleden naaraanleiding van de internationale validering van de researchmasterals nieuwe loot aan de universitaire boom in ons land.

De Duitse geleerde vertelde toen -vanuit de USA- waarom hijvoor deze innovatieve, eScience-gerelateerde discipline zich in onsland heeft gevestigd. “Ik ben in Maastricht komen werken omdat heteen universiteit met een visie is. De Faculteit der Psychologie enNeurowetenschappen bevat een aantal ‘Principal Investigators’ dieop hun vakgebied wereldberoemd zijn. Het is dus een toponderzoekfaculteit met een top onderzoekinfrastructuur. In feite vind jehier, voor een psycholoog en neurowetenschapper, fantastischevoorwaarden; het Maastricht Brain Imaging Center met een eigen fMRIscanner, 2 TMS labs en 5 EEG labs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK