Excellent onderwijs voor iedereen?

Nieuws | de redactie
6 april 2012 | Is excellent onderwijs gericht op leerlingen boven zichzelf uit laten stijgen, of richt je je alleen op het toptalent? Op de inspiratiebijeenkomst van Simon Verwers’ Denkfiguren kwamen vele voorbeelden voorbij. Van persoonlijk onderwijs tot zelfstandig leren met behulp van technologische tools.

Op de bijeenkomst van Eerst de Klas-alumni Simon Verwer en EkeRebergen bij Studelta, een talentenorganisatie in Amsterdam-Noorddie jong hoogopgeleid talent helpt de stap te zetten naarstudiegerelateerd werk, zijn jonge docenten en beleidsmakers uithet onderwijs gekomen om het in kleine kring te hebben overkwalitatief hoogwaardig onderwijs.

De Denkfiguren streven er naar om recente ontwikkelingen in hetonderwijs vanuit een filosofische invalshoek te benaderen. In dezebijeenkomst zijn dat het ‘eigentijdse’, het ‘persoonlijke’ en het’excellente’.  Wat is excellentie eigenlijk? Is dan ook deeerste bijna filosofische vraag die gespreksleider Simon Verwerzich daarbij als eerste afvraagt.

Docent als ‘eindbaas’

Aan de hand van drie verschillende thematieken en sprekers wordtgezocht naar een antwoord op deze vraag. In de publieke discussieis met de plannen van Maurice de Hond voor de eerste Ipadschool,digitalisering in het onderwijs scherp op de agenda gekomen. JelmerEvers van UniC in Utrecht laat zien hoe ver sommigescholen al zijn met het implementeren van technologie en socialmedia in hun didactiek.

Evers presenteert de docent als  ‘eindbaas’ van hetleerproces van kinderen. Daarbij  zijn ‘21st century skills‘ van groot belang en Evers,zelf een liefhebber van ICT, moet toegeven dat daar voor veeldocenten wel een probleem zit. “Je moet wel een beetje tegen eenvorm van chaos kunnen.” 

Toch is het volledig integreren van de technologischemogelijkheden in het onderwijsproces wel waar we naar toe gaan éndus moeten, zo vindt Evers. Belangrijk is daarbij dat je als docentook de leerling vertrouwen en verantwoordelijkheden geeft. Evers:”Wij hebben slechts een beperkt rooster van vakken, maar ik merkdat leerlingen zelf langskomen om over onderwerpen te discussiërenen te leren.” Autonomie en verbondenheid met de omgeving staan danook centrale op de Utrechts Havo en Vwo school.

Docent als ZZP’er

Waar bij UniC de autonomie misschien wel meer bij de leerlingligt, is bij de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) de docent deautonome persoon. “Als leraar ben je hier ZZP’er in het onderwijs,”legt Izaak Dekker uit die als ZZP’er verbonden is aan de IsaakBeekman Akademie in Capelle en werkt op de Hogeschool Rotterdam.Hij legt de filosofie van persoonlijk onderwijs uit.

“Leren is relatief duur”, vertelt Dekker. Het Isaak Beekmankiest daarom voor voor ZZP’ers als docenten en concentreertonderwijs. “We hebben geen tussenuren en leerlingen hebben tweeweken vrij opneembaar schoolvakantie. Op die manier ga jeefficiënter om met de tijd die je hebt.”

Door de persoonlijke begeleiding en de mogelijkheid om hetvakkenpakket zelf verder uit te breiden worden leerlingenuitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en zodoende excellentiena te streven. Iedere leerling heeft het in zich op zijn eigenmanier excellent te zijn dus. Anders is de insteek bij het nieuwsteproject waar Simon Verwer na de zomer mee gaat beginnen.

Excellentie als top op piramide

Als onderdeel van Scholengemeenschap Reigersbos in deAmsterdamse Bijlmer is Verwer betrokken bij het opzetten vanExellius voor excellente VWO-leerlingen. Excellentie als top van depiramide dus. Deelnemers aan de bijeenkomst vragen zich dan ook afof het niet gewoon een extra niveau toevoegt aan deonderwijsrangschikking in Nederland.

“Is excellentie dan niet gewoon een vierde niveau binnen onsonderwijssysteem,” klinkt het uit de zaal. Een vraag die SimonVerwer zichzelf en de zaal aan het begin van de bijeenkomst alstelde. Toch zegt de jonge Eerst de Klas-docent wel degelijk tegeloven in de plannen van Exellius. De zuigende werking die eendergelijke groep ingebouwd in een al bestaande school heeft, moetook andere leerlingen verleiden het beste in zichzelf naar boven tehalen.

Een nobel streven, maar werkt het echt zo? Is excellent lereneen door alle leerlingen nastrevenswaardig ideaal? Moet excellentleren dan niet gelijk getrokken worden met excellent sporten enexcellent muziek maken bijvoorbeeld? Een antwoord op deze vragenniet gevonden, maar op de inspiratiebijeenkomst in Amsterdam-Noordwas genoeg stof opgewaaid om docenten en beleidsmakers teinspireren in hun streven naar excellent onderwijs, vooriedereen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK