FME wil boter bij de vis

Nieuws | de redactie
4 april 2012 | Onlangs werd door EL&I en de industrie het ‘kennis- en innovatiecontract’ getekend. FME is teleurgesteld dat de bijbehorende langjarige financiering niet goed geregeld is.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “De topsectorenhebben de ambities tot en met 2015 geformuleerd. Dat was ook deopdracht. Dat NWO – de instelling die de wetenschapsgelden verdeelt- nu niet verder kijkt dan eind volgend jaar, isteleurstellend.”

FME is teleurgesteld dat NWO nog niet duidelijk de koersnaar bèta verlegt.  In het topsectorenbeleid is steedsgesteld dat de innovatiekracht de Nederlandse economie kanversterken, mits de kennisvraag van bedrijven centraal wordengesteld. Voor Dezentjé Hamming was deze bepaling reden voor deindustrie om zélf zoveel in het topsectorenbeleid teinvesteren.

Niet relevant onderzoek

Dezentjé Hamming vindt een verschuiving binnen de wereld van dewetenschap cruciaal: “Wetenschap en technologische industrie hebbenelkaar nodig om tot grote doorbraken te komen. Maar je bereiktdaarin alleen succes als de wetenschappelijke wereld de focusverlegt van alfa en gamma naar bèta. Hoe interessant ook de vraagis wie de vroegste mensachtige bewoners van Noordwest-Europa waren,voor de economische groei is dat niet relevant. Dat geldt wél voorde vraag of we materialen kunnen maken die zelf defectenherstellen.”

Toch zitten er volgens de bedrijven in de technologischeindustrie ook positieve elementen in het afsprakenpakket metEL&I. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), deResearch & Development Aftrek (RDA) en de Innovatiebox vormeneen stevig fiscaal pakket dat innovatie stimuleert.

Dezentjé Hamming: “Het is goed dat dit pakket door het kabinetwordt gekoesterd.” Ook blijkt de minister oog te hebben voor tweezeer urgente problemen. “Verhagen begrijpt dat de topinstitutenniet mogen omvallen en dat voortgang van de deelname aan Europeseprojecten van groot belang is, zowel voor de stand van dewetenschap als voor de Nederlandse industrie.”

Holst Centre mag blijven

Eerder maakte FME zich serieus zorgen over het voortbestaan vanhet Holst Centre en de topinstituten M2i (Materials InnovationInstitute) en ESI (Embedded Systems Institute), omdat investeringenvan de overheid dreigden te verdwijnen. Inmiddels lijkt definanciering voor het Holst Centre zeker gesteld. M2i en ESI zijnmet de betrokken partijen in gesprek om tot een oplossing te komen.De TKI-toeslag vormt daarin een belangrijk element.

Ook aan de oproep van FME over deelname aan EuropeseR&D-programma’s heeft minister Verhagen gehoor gegeven. Voor2012 zijn middelen vrijgemaakt. Dezentjé Hamming: “Maar dit is nogniet voldoende. Om de ambities op Europees niveau te kunnenwaarmaken, moet ook hier met spoed een meerjarig perspectief metvoldoende budget worden geboden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK