Heftig debat deeltijd

Nieuws | de redactie
17 april 2012 | Het pamflet dat de HBO-raad met zijn partners uit het onderwijs gisteren op het HBO-congres uitdeelde over Zijlstra’s deeltijdplannen is bij de particuliere aanbieders niet goed gevallen. “De suggestie dat de kwaliteit van het niet bekostigde aanbod minder goed is geborgd, is onjuist,” aldus de NRTO.

In het op het HBO-congres uitgedeelde pamflet stelt deHBO-koepel dat 26,8% van de accreditatieaanvragen vanniet-bekostigde opleidingen wordt afgekeurd of ingetrokken, terwijldit voor publiek HBO bij slechts 2,6% geldt. Daarbij beroept deHBO-raad zich op de meest recente jaarverslagen van de NVAO.

Vragen over de cijfers

“De genoemde cijfers in het pamflet zijn niet terug te vinden inhet meest recente jaarverslag van de NVAO,”  verdedigt de NRTOzich nu. “De suggestie dat de kwaliteit van het niet bekostigdeaanbod minder goed is geborgd is daarmee onjuist, ze staan onderhetzelfde toezicht.” De eisen die de NVAO stelt aan bekostigd enniet-bekostigd onderwijsaanbod is daarom hetzelfde.

De voorgelegde becijfering vanuit de HBO-raad en zijn partnersroept inderdaad vragen op. Bij nadere beschouwing blijkt dat voorhet percentage van 26,8% een gemiddelde is gehanteerd van devoorbije zes jaar, dat bij een andere berekening ook ongeveer 15% zou kunnenzijn.

De absolute cijfers zijn de volgende. Van de 1114accreditatieaanvragen van het bekostigd HBO zijn er 17teruggetrokken en 11 door de NVAO negatief beoordeeld. Voor hetparticulier onderwijs zijn van de 165 accreditatieaanvragen er 18teruggetrokken en 6 door de NVAO negatief beoordeeld.

Eenzijdig particulier aanbod

De NRTO constateert tevens dat de claim van de HBO-raad samenmet studentenorganisaties en onderwijsvakbonden dat Zijlstra’splannen minder studenten opleveren onjuist is. “Ze stimuleren juistdat aanbieders in zowel bekostigd als privaat onderwijs – binnen deeisen die verbonden zijn aan erkend Hoger Onderwijs – zorgen vooreen toegankelijk, flexibel en kwalitatief goed aanbod vandeeltijdopleidingen dat aansluit op de wensen van dedeelnemers.”

De HBO-raad wijst er echter op dat het particulier aanbodrelatief eenzijdig is samengesteld. Meer dan 70% van departiculiere opleidingen, studies omvat in het domein van het hogereconomisch onderwijs. Deze sector behoort niet tot de tekortvakkenwaar het bedrijfsleven en de overheid beleid op voeren.

Eerder debat

Het debat over de deeltijdopleidingen en hun perspectief na deingrepen van het kabinet is al enige tijd heftig gaande. U leest hier de bijdrage van Hanze-voorzitter HenkPijlman waarin hij de privatisering van het deeltijdonderwijsbekritiseerd en het ontbreken van een level-playing field zeerbetreurd. Vanuit de kring van de NRTO werd hem van repliek gedienddoor Roos Zwetsloot van Pro Education. Haar bijdrage leest u hier.

De analyse van ScienceGuide met de cijfers van dedeeltijdstudenten bij een reeks grote hogescholen leest u hier. De meer strategische betekenis van devoorstellen van staatsscretaris Zijlstra en de daarin opgenomenvoucheropzet vindt u hier door ScienceGuide naderuitgeplozen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK