Heilsleger begrijpt delinquenten

Nieuws | de redactie
24 april 2012 | Het Leger des Heils is de favoriete nazorg van jongeren die na een periode van jeugddetentie weer terugkeren in de samenleving. Dat is een van de verrassende vindingen van onderzoek dat de Hogeschool Leiden in opdracht van het WODC deed.

Wat vermindert de kans op recidive bij criminele jongeren? Metdeze vraag zette het Wetenschappelijk Onderzoek enDocumentatiecentrum lector Andrea Donker (ten tijde van hetonderzoek lector aan de Hogeschool Leiden, tegenwoordig lectorSociale Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht) aan het werk. Hetresulteerde in het onderzoek ‘ Vrij na een PIJ‘.

Andrea Donker: “De interviews waren voor mij een echteeyeopener. De jongeren die zélf in de jeugdinrichtingen zitten,waren zeer open over de effecten van detentie. Tegenwoordig wordtalles in een psychiatrisch perspectief geplaatst: we lijken ervanuit te gaan dat de jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen eengroep psychopaten zijn waarvan helemaal niets meer te verwachtenvalt. Onwillekeurig ga je er al bijna vanuit dat er met zulkejongeren niet te praten valt. Het is wel een beetje een open deur,maar je leert toch het meest van hen zelf.”

Onveilige instellingen

Donker onderzocht onder meer of het typejongereninrichtingeffect heeft op de mate van nazorg die de jongeren na hun detentienodig hebben en hoe groot de kans is dat zij later opnieuw in defout gaan.  Donker: “Er zijn grofweg drie categorieënjeugdinrichtingen: er is een groep inrichtingen met een ‘laagonveiligheidsrisico’,  een groep inrichtingen die in 2007beoordeeld werd als instellingen met een ‘ernstigveiligheidsrisico’ en een groep die daar tussenin zit.”

Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg in 2007 bleek datschrikbarend veel instellingen ?als “hoog risicovol” werdenaangemerkt. Van de 14 instellingen kregen maar liefst 6 dezekwalificatie en werden er nog eens 4 als “matig risicovol”genoemd.

Alleen bij de jongeren die in een jeugdinrichting met eenpositief leefklimaat hebben gezeten, blijkt de kans op recidivesterk terug te lopen. Andersom geldt: hoe negatiever de ervaring inde detentie, hoe groter de kans op herhaling van slecht gedrag.

Reclassering met een missie

Andrea Donker kwam nog een tweede verband tegen, een verband dathaar enigszins verbaasde: de jongeren in kwestie bleken na hunvrijlating bij voorkeur geholpen te willen worden door het Legerdes Heils. “Ik heb niet onderzocht waarom dat precies is, maar hetzal wel met hun missie, met hun bejegening te maken hebben. HetLeger des Heils is er veel meer op gericht om jongeren te helpen,en minder om hen te controleren, zoals de Reclassering.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK