HO-toppers aan de bak

Nieuws | de redactie
26 april 2012 | Het HO mengt zich stevig in de verkiezingsstrijd. Rutte herbenoemt zijn trouwste professorale adviseur op de sleutelpost voor zijn campagne. 'Never change a winning team'. Marcel Wintels ziet zichzelf als de nieuwe Balkenende, maar zijn HBO-collega's betwijfelen dat.

Fontys-voorman Marcel Wintels wil na puinhoop Amarantis nu ookhet CDA redden. Nadat hij ‘het Parool’ al vertelde dat velen eenberoep op hem doen om de nieuwe lijsttrekker te worden en hij “ernog een nachtje over zou slapen,” gooit hij nu zijn hoed in dering.

Daarmee start Wintels meteen de nieuwe Dossiers-pagina van ScienceGuide,waarin u alle relevante stukken vindt over de komende verkiezingenen de kernthema’s daarin: Financiën, Leraarschap,Kwaliteitszorg, Studiefinanciering, Topsectoren en de ambitie vande motie-Hamer om een topkennisnatie te worden. En in het dossierHaagse Politiek vindt u een dossier rond kennisnieuws pertoonaangevende partij.

Is dit wijs?

De reacties vanuit zijn collega-voorzitters van grotehogescholen zijn niet mals. Bij het afscheid van top-headhunter Wilvan der Kruijs -die ook voorzitter is van het CDA-Brabant- werdtegenover ScienceGuide geschamperd uit hun kring overWintels’ naieviteit ten aanzien van het politiek bedrijf en demanier waarop daar veel gelaagder en complexer gestuurd enbesluiten genomen moeten worden dan hij in zijn HBO-ervaring heeftmeegemaakt of zelf kon laten zien. “Is dit wel wijs?” vroeg eenzeer ervaren koepelbestuurder zich af.

Een bijzondere reden voor de topbestuurders om Wintels te manentot enige terughoudendheid is het lot van Amarantis. De Amsterdamsescholengroep – waaronder de grote ROC ASA valt – is in grotefinanciële en bestuurlijke problemen geraakt. Minister VanBijsterveldt was daarom genoodzaakt met de betrokkenen tot forseingrepen te komen. Een reddingsactie à la Inholland door DoekleTerpstra en een volledige sanering van het topmanagement moestendoorgedrukt worden.

Fel verzet

Inmiddels heeft Wintels een saneringsplan klaar. Daarin moetenvooral anderen in het onderwijs opdraaien voor de schulden, wantAmarantis doet vooral denken aan het Griekenland van Papandreou. Deoverigen in het onderwijs reageren dan ook zoals decollega-lidstaten van Hellas: ‘Nicht mit uns’. Zelfs die koepelsdie bestuurlijk zouden willen bijdragen, ontmoeten bij hun ledenfel verzet.

HU-voorzitter Geri Bonhof zei bij het ‘Van der Kruijssymposium’, dat “er wel erg snel tot de conclusie is gekomen [doorWintels], dat de collega’s in het PO en VO maar moeten meebetalenvoor dit reddingsplan. Want dat kan alleen als je heel anderebrancheorganisaties zou hebben, met dus ook heel anderegoevernancecodes en – afspraken per branche. Het debat daarover isin onze kring nog niet afgerond….”

VO-koepel-bestuurder Erik Gerritsen was nog scherper. Hij noemdehet “schandalig hoe Amarantis over de ruggen van de studenten in deandere ROC’s financieel ‘gered’ moeet worden. De problemen wordenafgewenteld op de rest.”

Meer dan JPB     

Wintels zal dus pas echt de partijredder kunnen worden, als deAmarantis-klus met succes en vooral met een typisch ‘CDA-polderig’draagvlak is afgerond. Maar er zijn meer redenen tot enigeterughoudendheid en een paar extra nachtjes slaap. Politiekeervaring in het Haagse, Brussel of andere gremia buiten hetonderwijs heeft Wintels niet.

Wel heeft hij in oktober 2011 in een debat bij de HvA erkend, dat zijn salaris bij Fontys nog steedsboven de Balkenende-norm zat. Maar dat inkomen was al vastgesteldvoor deze normering was ingevoerd. Samsom, Rutte en Roemer zullenmet zo’n achtergrond van een nieuwe lijsttrekker wel raadweten.  

Bruijn kan het trekken

Mark Rutte stelt intussen snel en geruisloos zijn eigen team op.Het adagium is: ‘never change a winning team.’ Zo heeft hij deLUMC-hoogleraar Jan Anthonie Bruijn meteen opnieuw gevraagd hetverkiezingsprogramma voor de VVD te schrijven. Hoe zeer dezescherpe, goedlachse medicus door hem gewaardeerd wordt alsvertrouweling en raadgever, bleek toen Bruijn recent werd benoemdtot voorzitter van de AWT.

De keuze voor Bruijn is ook een keuze tegen Wilders. DeAWT-voorman heeft zich op ScienceGuide en bij de studenten van NEWSal regelmatig geëxponeerd als een vurig Europeaan. “Het is eenheel andere, uitdagende wereld geworden en ga dat maar liever nietontkennen, ook als land moet je dat niet doen. Als liberaal ben ikdaarom juist op dit terrein voor een kleine, maar krachtige enondersteunende Europese overheid, want het kennisbeleid kan nietzonder doorbraken op dat niveau.” 

“Er moet één financieringsstelsel voor het hoger onderwijs inEuropa komen. We hebben al te maken met een massale migratievan kennis in de wereld. Het is van belang voor de nieuwe generatieop die toekomst voorbereid te zijn. In Nederdorp en Euroland.”

Een reeks verkeerde dingen tegelijk

Zeer recent maakte hij nog gehakt van de PVV-en SP-gedachten over hethoger ondewijs en in het bijzonder die over het HBO. Door deeindtoetsing van het HBO te versmallen tot het meten van kennis inkernvakken van opleidingen door centrale examens, gebeurt volgensBruijn een reeks verkeerde dingen tegelijk.

Allereerst wordt de essentiële professionele kant van het HBO -in competenties, beroepshouding en -vaardigheden belichaamd -buiten de eindbeoordeling gehouden. Bovendien worden juist deprofessionals als docenten, lectoren en beroepspraktijkmensenbuiten de boordeling en formulering van de kwaliteitseisen gezet.Er komt dan immers een centrale, door de overheid gestuurdeexamenaanpak, een horreur voor een open, enthousiaste liberaal alsBruijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK