Kabinet breekt Regeerakkoord voor kennis

Nieuws | de redactie
18 april 2012 | Het kabinet breekt met zijn eigen Regeer-Gedoogakkoord op het gevoeligste punt. De reactie op het Masterplan BètaTech bevat een ‘Merkel-achtige’ koerswijziging. Op alle cruciale punten voor kennismigratie willen Verhagen, Kamp en Van Bijsterveldt eisen versoepelen en extra ruimte scheppen.

Hoewel het onderwerp ‘kennismigratie’ feitelijk tot deportefeuille van minister Leers behoort, waren het dedepartementen SZW, EL&I en OCW die het onderwerp deze week eennieuwe richting gaven. En wel op een manier die nog maar weinig aande Regeerakkoord-formuleringen doet denken en veel meer aan desnelle versoepelingen die het kabinet van Angela Merkel heeftdoorgevoerd om het tekort aan Fachkräfte tegen te gaan ende aantrekkelijkheid van Duitsland voor de top van dekennismigranten uit heel de wereld in hoog tempo tevergroten.

Kijk en vergelijk

Wie de teksten van het Regeer- en Gedoogakkoord en de recentekabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie met elkaarvergelijkt, ziet opmerkelijke verschillen. Zo werd in hetRegeerakkoord van 2010 vooral nadruk gelegd op het mogelijkemisbruik dat van de kennismigrantenregeling zou worden gemaakt. Ditwas geheel in lijn met de opvattingen van de PVV die kritisch wasover het feit dat voor kennismigranten alleen een salariscriteriumgold. 

De Partij voor de Vrijheid zegt op zijn website dat “om de échtekennismigrant in onze economie binnen te halen, alleen eenfinanciële eis m.b.t. de hoogte van het jaarsalaris volstrektonvoldoende is.” Voor de PVV moeten kennismigranten meer in hunmars hebben dan een bepaald minimumsalaris en dient de overheidextra eisen te stellen. “Zo moet het gaan om hooggekwalificeerdekenniswerkers die in Nederland niet of nauwelijks beschikbaarzijn.  Ook is de PVV van mening dat een kennis- en/ofopleidingseis volstrekt gerechtvaardigd is.”

Misbruik miniem

In het recente kamerstuk van de Ministeries van SZW, EL&I enOCW wordt een andere weg ingeslagen: de nadruk ligt nu niet meer ophet onderzoeken van misbruik van deKennismigrantenregeling. Alleen al aan de percentages toegekendevergunningen is namelijk af te leiden dat het aantal oneigenlijkeaanvragen zeer beperkt is en verhalen hierover veelal broodjes aapzijn. Het kabinet geeft nu aan juist te willen onderzoeken “ofen zo ja, op welke wijze het huidige regime voor verstrekking vande tewerkstellingsvergunning voor de kennisindustrieversoepeld kan worden.”

kennismigranten

(cijfers ontleend aan Jaarverslag 2011 van de IND)

Ook zegt het kabinet met zoveel woorden dat men hetsalariscriterium niet wil optuigen met andere toelatingseisen.Immers: “Het enkelvoudige salariscriterium maakt het mogelijk omsnel te beslissen.” En dat laatste is bijzonder belangrijk voorNederlandse ondernemingen die buitenlandse kenniswerkers willenaantrekken. Wie een Indiase ICT’er nodig heeft, wil geen half jaarmoeten soebatten bij de IND om de juiste papieren te krijgen.

Extra kansen talent te zoeken

Voor afgestudeerde buitenlandse studenten wordt de salariseis nuzelfs naar beneden bijgesteld. Kennismigranten onder de 30 jaarkunnen een aanvraag doen voor een ‘Zoekjaar’ waarin ze in Nederlandeen baan mogen zoeken. Waar onlangs nog stevig werd vastgehoudenaan een minimuminkomen van € 37.575, wordt dat bedrag nu door SZW,EL&I en OCW naar beneden bijgesteld: een jonge kennismigrantkan na zo’n zoekjaar ook op een jaarinkomen van € 26.931 inNederland blijven.

Om bedrijven nog verder tegemoet te komen, kunnen deze zichaanmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor deKennismigrantenregeling. Die kans wordt hen nu ook geboden als ernog geen zicht is op een concrete kennismigrant, maar wel de’markt verkend’ moet worden met oog op het aaantrekken vantalent.

Kennis Deal in internationaal perspectief

Het lijkt erop dat het kabinet het geleuid van de topsectorenduidelijk heeft gehoord. Deze sectoren kúnnen eenvoudigweg nietzonder vergroting van het internationale perspectief op dearbeidsmarkt, zoals ‘boegbeeld’ Jeroen van der Veer al nadrukkelijkliet horen bij de opening van het academisch jaar in Leiden.

“Op wo- en steeds meer ook op hbo-niveau is er sprake van eeninternationale arbeidsmarkt. De topsectoren beschouwen dit als kansom de kwaliteit en kwantiteit van de technische beroepsbevolking teversterken”, zegt het kabinet nu ook zelf.

CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma riep al tijdens de algemene politiekebeschouwingen na Prinsjesdag op tot het sluiten van een Kennis Dealop dit terrein, ondanks de restrictieve toon en eisen in hetregeerakkoord. De kabinetsreactie bouwt herkenbaar voort op diedenklijn.

Recent sprak Haersma Buma als alumnus van de RUG en Cambridgehier nog eens nadrukkelijk over in een speech. Hij zei het toen zo: “Het is mijn nachtmerrie dat buitenlandersover twintig jaar worden welkom geheten op de vliegvelden vanLonden, Amsterdam en Manchester met borden waarop staat ‘welkom inEuropa, het meest toonaangevende technologische museum van dewereld’. Bezoekers moeten juist verwelkomd worden met borden’welkom in Europa, de sleutel tot de motor van de wereld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK