Kwaliteit? Planeconomie, helaas

Nieuws | de redactie
4 april 2012 | “Het kabinet heeft het over flexibiliteit, terwijl het in feite gaat om privatisering.” De leerrechtplannen van Zijlstra kunnen bij Hanze-voorzitter Henk Pijlman op weinig sympathie rekenen. “Ik dacht dat kwaliteit centraal zou komen te staan, maar dit heeft wel erg veel weg van een planeconomie.”

Pijlman legt uit wat hij met deze drastische vergelijkingbedoelt: “De regering bepaalt op dit moment wanneer iemandbekostigd onderwijs mag genieten? Dat heeft dan wel erg veel wegvan een planeconomie.”

Wat is daar mis mee?

“Het deeltijdaanbod  in het hoger onderwijs wordt nugeprivatiseerd. Ik dacht dat daarbij kwaliteit centraal zou komente staan, maar dat lijkt op dit moment niet het geval. Als je kijktnaar de jaarverslagen van de Inspectie en de NVAO blijkt dat menzorgen heeft over de kwaliteit van  veel particuliereopleidingen.”

“Om een voorbeeld te geven, afgelopen week heeft de Verenigingvoor Ergotherapie een persbericht uit laten gaan waarin wordtaangegeven dat de opleiding Ergotherapie van de NCOI niet isgeaccrediteerd door de NVAO. Geen NVAO-accreditatie betekentvoor  publieke opleidingen dat zij helemaal geen onderwijs indie discipline mogen aanbieden. NCOI blijkbaar wel. Dus is hetlevelplaying fieldvan publiek en privaat nog steeds nietgerealiseerd.”

Wat is het gevolg daarvan?

“Er is sprake van oneerlijke concurrentie. Niet alleen op hetpunt van kwaliteit, ook voor wat betreft de prijs zijn er groteverschillen. Wat private partijen namelijk niet doen is docenten opdezelfde manier betalen als wij. Er is geen cao in die sector, bijons wel. Docenten worden daar op freelance basis aangenomen, vlakvoor de zomer ontslagen en daarna weer aangenomen. Daarmee kun jeop prijs natuurlijk altijd beter concurreren.”

De HBO-raad geeft in zijn reactie met schrik aandat door de verwevenheid van deeltijd en voltijd de privatiseringtot forse reorganisaties zal leiden. Hoe is dat bij uw hogeschoolin Groningen?

“Ik heb daar nog geen cijfers over, maar dat zal ook bij onsgebeuren.  Veel deeltijdopleidingen zullen  moetensluiten. Of ze moeten een ander concept gaan ontwikkelen. Kwalijkis dat de motivatie van het kabinet voor deze plannen niettransparant  is.”

“De maatregelen zouden bedoeld zijn om de dalende instroom indeeltijdopleidingen tegen te gaan, maar deelnamecijfers voor deprivate opleidingen ontbreken. We moeten het doen met beweringenvan de private opleidingen zelf. De cijfers van onze opleidingenliggen wel op tafel.  Zolang er ook op dit punt geen levelplaying field is, zijn de gevolgen voor  de publiekeopleidingen veel  ernstiger.”

Wat is er volgens u te doen aan het risico van het ontstaanvan een blijvend oneerlijke concurrentie?

“Twee dingen zouden moeten gebeuren. Allereerst dient er eenalgemene cao voor iedere onderwijsaanbieder te worden gesloten,zowel publiek als privaat.” 

“Daarnaast moeten we als publieke onderwijsaanbiederdeeltijdbachelors en -masters modulair aan kunnen bieden. Op diemanier kunnen studenten dan ook delen van het curriculum volgen entoch een geaccrediteerd diploma halen. Het Open Universiteitsysteem, zeg maar. Op dit moment  is dat voor hogescholenverboden. Als op die manier het level playing field oporde wordt gemaakt, dan zie ik de concurrentie met heel veelvertrouwen tegemoet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK