Netelig HBO-probleem opgelost

Nieuws | de redactie
10 april 2012 | OCW heeft met vier hogescholen en het ISO een modus gevonden om de studenten omgangskunde toch een toekomstperspectief te bieden. Via een omweg kunnen zij toch docent in hun vak worden.

Nadat bleek door klachten van onder meer het ISO, dat debetrokken studenten al enige jaren de verkeerde informatie wasgegeven over het beroepsperspectief en de benoembaarheid als docentin het beroepsonderwijs zijn de meest betroekken partijen bijelkaar gaan zitten, om de gedupeerden te helpen.

“Mijn uitgangspunt hierbij was dat een oplossing recht zoumoeten doen aan de verwachtingen die bij de studenten is gewektdoor de voorlichting die ze kregen bij de start van de studie. Maarevenzeer was uitgangspunt dat een oplossing niet mag leiden totonverantwoorde risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs,”schrijft staatsecretaris Zijlstra aan de Kamer.

Hogescholen springen in

De betrokken hogescholen ‘maken het goed’ met deze studentendoor hen de noodzakelijke bijscholing te bieden en voor de kostendaarvan op te draaien. “De hogescholen zullen deze aanvullendescholing kosteloos aanbieden, en ook eventuele andere kostenbetalen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit delangstudeerdersmaatregel. De duur is ca. een half jaardeeltijd.”

OCW heeft hiertoe afspraken gemaakt met de vier hogescholen- Hogeschool Utrecht, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, FontysHogescholen en de Hogeschool Leiden – “om tot een oplossing tekomen die aan die uitgangspunten recht doet.”

Serie afspraken ter oplossing

De uitgewerkte afspraken worden door de staatsecretaris alsvolgt aan de kamer uiteengezet:

“1. Ik zal het initiatief nemen bij u een voorstel totwetswijziging in te dienen waarmee de onder punt 2 beschrevenspecifieke groep studenten benoembaar wordt als leraar voor hetonderwijs in tien vakken aan uitsluitend voor leerwegondersteunendonderwijs (LWOO) geïndiceerde leerlingen in het VMBO en in hetpraktijkonderwijs, mits zij aanvullende scholing met goed gevolghebben afgerond. Als het parlement met deze wetswijziging instemt,is hun benoembaarheid na het succesvol doorlopen van de aanvullendescholing dan gelijk aan de benoembaarheid die verbonden is aan degetuigschriften van de opleiding leraar omgangskunde die tussen 1juni 2004 en 1 augustus 2006 zijn afgegeven. Het is vervolgens aande werkgevers om te beoordelen of zij de leraren omgangskundebenoemen;

2. Het gaat om de studenten Omgangskunde van de HogeschoolUtrecht, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Fontys Hogescholen ende Hogeschool Leiden die tot en met het studiejaar 2011/2012 aan deopleiding zijn begonnen en na 1 augustus 2006 hun diploma hebbenbehaald of nog zullen behalen;

3. Zij krijgen deze bevoegdheid slechts nadat zij aanvullendescholing hebben gevolgd. De hogescholen zullen deze aanvullendescholing kosteloos aanbieden, en ook eventuele andere kostenbetalen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit delangstudeerdersmaatregel. De duur is ca. een half jaardeeltijd;

4. Voor de toekomst heb ik ook afspraken gemaakt met dehogescholen over de voorlichting aan studenten en toekomstigestudenten Omgangskunde. De hogescholen zullen in hun voorlichtingvoortaan duidelijk vermelden tot welke bevoegdheid de opleidingleidt en wat het arbeidsmarktperspectief is voor personen met diebevoegdheid.

Gedurende de voorbereiding en parlementaire behandeling van devoorgestelde wetswijziging, zijn de leraren omgangskunde uit dezegroep formeel nog niet benoembaar. Om te voorkomen dat deze lerarentot die tijd niet aangesteld kunnen worden, heb ik het voornemenom, vooruitlopend op de totstandkoming van deze wetswijziging totde inwerkingtreding van de wetswijziging, af te zien van handhavingop dit punt. Deze leraren omgangskunde kunnen dan wel wordenaangesteld, maar zij zullen vóór 01-09-2016 alsnog de aanvullendescholing met goed gevolg moeten afronden om wettelijk benoembaar teworden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK