Onzekere toekomst Nederlandse ruimtevaart

Nieuws | de redactie
3 april 2012 | Sander Breur, deeltjesfysicus en oud-LSVb-voorzitter, wil de ruimte in. Op de tweejaarlijkse Spacepoort lezing in Den Haag komt hij erachter dat de ruimtevaart veel te verliezen heeft. “Voor de kennissector zal dat een zware klap zijn.”

“Andre Kuipers opende de eerste bijeenkomst van Spacepoort metde volgende tweet: “Ruimtevaart staat midden in onzesamenleving.” Vanaf het internationaal ruimtestation ISS wenste hij dit ontmoetings- en discussieplatform voor de Nederlandseruimtevaart een goede start. Spacepoort organiseert twee keer perjaar een lezing- en netwerkbijeenkomst voor beleidsmakers,beslissers en de branche. Op 29 maart jongstleden vond dit plaatsen mocht ik er voorScienceguide bij zijn om er achter komen watNederland met de ruimtevaart wil.

Houston, we have a problem

De avond werd geopend door PVV’er Ronald van Vliet met deboodschap “Houston, we have a problem.” Hij is samen met drieandere woordvoerders ruimtevaart uit de Tweede Kamerleden, namelijkAfke Schaart (VVD), Ad Koppejan (CDA) en Kees Verhoeven (D66): deinitiatiefnemers van dit platform. “Ik maak me erg zorgen om hetimago dat Nederland nu in Europa heeft. Wij zijn een klein land dathet niet van macht moet hebben en het zou zonde zijn als wijhierdoor ESTEC verliezen.” aldus Koppejan.

De eerste spreker, Laurens Jan Brinkhorst, zette meteen uiteenwat er op het spel staat. Het grootste ruimtevaartcentrum van deESA, genaamd ESTEC staat in Nederland, om precies te zijn inNoordwijk. Bij ESTEC werken 2700 medewerkers waaronder 600Nederlanders. 2 miljard op een totaal budget van  4 miljardeuro van ESA bedraagt, gaat naar ESTEC.

“Dat er in het regeerakkoord een halvering van subsidie aan ESUstaat opgeschreven moet wel een typfout zijn, anders is hetopgeschreven door iemand die niet wist waar hij het over had” wasde politieke uitspraak die Brinkhorst er aan toevoegde. “Hetdoemscenario is namelijk dat wij ESTEC kwijtraken”.

Ruimtevaart ver van je bed show

ESTEC is in Europa de belangrijkste spil voor de ontwikkelingvan de ruimtevaart. Europa is nummer 1 in de wereld als het gaat omaardobservaties, space science en commerciële lanceringen. Ditbetekent voor Nederland dat we ver voorop lopen als het gaat om debouw van zonnecellen en raketontstekingsmechanismen. Tevens zijnhet Nederlandse systemen die gebruikt worden om raketonderdelen tetesten. Doordat aan deze systemen de allerhoogste technischekwaliteitseisen verbonden zijn, zijn de spin-off’s ervan systemen die rem- en airbagmechanismen van nieuwe auto’s testen. 

Het lijkt, letterlijk, een ver van je bed show. Toch kun jealleen gebruik maken van je smartphone’s GPS doordat we satellietenin de lucht hebben. Wat we allemaal aan de ruimtevaarttechniek tedanken hebben kun je in dit nieuwe filmpje zien.

“We gebruiken dus allemaal kennis en praktijk uit deruimtevaarttechniek in ons dagelijks leven,” zo sprak Bart Reijnen,de Chief Excecutive Officer of Dutch Space. 

Zijn boodschap was duidelijk: voor de Nederlandse industrie zijnde investeringen van de overheid in de ruimtevaart vanlevensbelang. Voor alle topgebieden die EL&I heeftvastgesteld  is de ruimtevaarttechniek dé  katalysator.Het is een industrieel topgebied waarbij de grenzen van kennis enkunde elke dag vergroot worden omdat de ruimte antwoorden op grotewetenschappelijke vraagstukken kan geven.

Signaal aan Maxime Verhagen

De avond werd afgesloten door de directeur van ESTEC, FrancoOngaro, die het Europese perspectief uiteen zette: “The Dutchfunding  is only 2% of the total ESA budget, it does not matchthe amount of 50% budget of ESA that the Dutch industry gets backthrough ESTEC. This small percentage of BNP that the Netherlandsgovernment is spending on ESA underlines all the top-sectors as atechnological lifeline.

The return rate on every euro that the government is spending onaerospace technology is one to four.”  Duidelijker kon dezevan oorsprong ruimtevaarttechnicus het niet brengen. Het gevoel vanongeloof dat Nederland zijn lage bijdrage verder zou willenverlagen kon hij niet verbergen.

Een zaal gevuld met de top van de ruimtevaart is snel overtuigdvan het belang van grote investeringen in de ruimtevaart. Depresentaties waren dus bedoeld voor de aanwezige politici. Tocheindigde Afke Schaart van de VVD met: “Wij politici hoeven nietovertuigd te worden. Dit is een signaal dat wij aan Minister MaximeVerhagen afgeven. Ik hoop van harte dat we wat we nu doen in standkunnen houden .”

Na deze presentaties was het mij duidelijk dat de ruimtevaartveel te verliezen heeft en dat de politiek nog geenenthousiasmerende visie heeft. Zoals ik het als natuurkundige ziemag Nederland voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en zijn er17 andere landen binnen de ESA die dat ook zien. Zij zullen dan ookmaar al te graag de taken van het prestigieuze ESTEC overnemen.Voor de kennissector zal dat een zware klap zijn waarmee deNederlandse industrie een van zijn meest hoogstaand kwalitatiefinnoverende industrietakken aan het buitenland verliest. “

Geschreven door Sander Breur. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK