Toekomst zorg ligt in de wijk

Nieuws | de redactie
20 april 2012 | De wijkverpleegkundige moet terug. Dat betoogt dr. Henk Rosendal, lector op de Hogeschool Rotterdam in zijn openbare les. Volgens Rosendal ligt er een taak bij hogescholen en de beroepsverenigingen om samen te werken bij de invulling van adequate curricula.

Er zijn veel mensen afgekomen op de openbare les van Rosendal inPodium O95 in Rotterdam. Onder toeziend ogen van collega’s van dehogeschool en geïnteresseerden uit het veld van de zorg doetRosendal zijn visie over wijkzorg en zijn plannen met het lectoraatuiteen.

Hoogopgeleide duizendpoot

“De belangstelling voor wijkzorg is minimaal,” uit deRotterdamse lector zijn zorgen over het gebrek aan nieuweverpleegkundigen dat interesse toont in het specifieke veld.Curriculumaanpassingen en een betere aansluiting op het werkveldzijn dan ook nodig. En dat blijkt nog geen sinecure te zijn, zolaat Rosendal zien.

De comeback van de wijkzorg op de agenda, vereist eenhoogopgeleide professional die volgens Rosendal een “duizendpoot eneen generalist” is. De wijkverpleegkundige van nu moet volgensRosendal een andere rol dan vroeger op zich nemen. Een rol die zichfocust op preventie, zelfmanagement, mantelzorg en technologie.”Wil de wijkverpleegkundige een rol van betekenis spelen in dewijk, dan moeten de deskundigheid en vaardigheid op de viergebieden versterkt worden.”

HBO-v moet op de schop

Om de nieuwe verpleegkundige hier goed op voor te bereiden zijnvolgens Rosendal grote aanpassingen nodig in de opliedingen. “Alswe kritisch kijken naar het huidige aanbod, dan is mijn conclusiedat de meeste opleidingen HBO-v zich – nog steeds -vooral richtenop het verwerven van de benodigde vakkundigheid inverpleegtechnische handelingen.”

Juist de verbreding die de wijkzorg vereist komt te weinig aanbod. “Het zou in dit verband goed zijn als deopleidingsinstellingen en de beroepsvereniging meer met elkaarzouden samenwerken,” stelt Rosendal vast. Die visie wordt gedeelddoor Eric Hisgen, directeur van Thuiszorg Rotterdam en doorRosendal uitgenodigd bij de openbare les. “De waarde van dewijkzorg wordt wel herkend, maar niet erkend. We missen het lef omdoor te pakken.”

AWBZ prikkel voor ongezondheid

En die lef is nodig om in de toekomst te komen tot adequatewijkzorg en voldoende geschikte professionals voor het vak, betoogtHenk Rosendal. “De toekomst van de zorg ligt vooral in de wijk:daar wonen de chronisch zieken en ouderen, daar liggen demogelijkheden voor vroegtijdig signaleren en interveniëren. Door dezorg goed en op de specifieke behoefte van de wijk en buurt teorganiseren, kunnen mensen langer thuis wonen en kan wordenvoorkomen dat mensen (duurdere vormen van) zorg consumeren.”

De overheidstaak op het gebied van de financiering van zorg, zijnvoor Rosendal in dat licht tevens een punt van zorg. “Debekostiging op AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is eenprikkel om ongezondheid in stand te houden.” Terug naar zorg opbasis van wijkbehoeften lijkt daarop het antwoord.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK