Vertrek Wilders doorbraak voor HO

Nieuws | de redactie
23 april 2012 | Het einde van de gedoogcoalitie zet de deur open. VVD en CDA zijn het eens over het noodscenario van De Jager, dat ScienceGuide op Prinsjesdag al onthulde: SF afgeschaft, leenstelsel ingevoerd en het geld voor Van Bijsterveldt. Wat doet ‘paars plus’ nu in de Kamer?

In de Catshuissessies heeft Mark Rutte een belangrijke politiekeoverwinning geboekt. Zijn plan voor een sociaal leenstelsel wordtdoorgezet. Het CDA steunt dit na jaren van verzet hiertegen. De PVV staat nu buitenspel. Het is in Vlaanderen dan ook sindsheden ‘De Week van de Valpreventie’. Alsof Filip deWinter wist dat zijn vriend Geert nu even extra moest oppassen!

Het Regeer/Gedoogakkoord van 2010 wordt terzijde geschoven opdrie wezenlijke punten: de studiebeurzen, de investeringen inkennis en de bezuiniging op passend onderwijs. Het bezuinigings- enhervormingspakket leidt grosso modo tot fors meer geld voor hogeronderwijs en onderzoek, geheel conform de zeer recente aankondiging op ScienceGuide vanuit deCDA-top.

Volledig leenstelsel op komst

De VVD zet als leidende partij in de coalitie haar visie op detoekomst van het SF-stelsel door. De studiebeurzen worden omgezetin ‘sociale’ leningen die de student in haar latere loopbaan tegenniet al te harde voorwaarden moet terugbetalen over een periode van25 jaar. De nu nog voorliggende ‘master-SF’ ingreep zal in datlicht opgelost worden in een volledig nieuw SF-stelsel.

De opbrengst van zo’n €2 miljard voor de schatkist wordt’eerlijk verdeeld’ tussen drie bewindslieden: De Jager, VanBijsterveldt en Zijlstra. Twee CDA’ers, één VVD’er. Het CDA kan alskleinste partij in de coalitie de prijs claimen voor het opgevenvan haar verzet tegen het afschaffen van de SF. En deze prijs ishoog.

Ten eerste wordt de lange termijn beleidslijn van het CDAleidend gemaakt. Net als haar partijgenote Angela Merkel kan Marjavan Bijsterveldt nu middenin een crisis extra investeringen inkennis als groei- en herstelaanjagers op haar conto schrijven. Deverschuiving van de publieke naar particuliere leningen binnen deSF wordt gebruikt om extra investeringen te financieren op tweecruciale punten van de kennissector.

Begeisterungsagenda weer in beeld

Eerste doel van extra investeringen is, dat de HO-kwaliteit eenforse impuls krijgt zal gaan. Uit de SF-opbrengsten zal eenaanzienlijk deel gestoken worden in een snelle verhoging van hetkwaliteitsdeel van de HO-bekostiging. Deze zal dan van zo’n 7% in2014-2015 naar meer dan 20% kunnen stijgen. Ook komt er extra geldvoor excellentietrajecten en ‘uitdaging’. Van Bijsterveldts ‘latomhoog’ als nieuwe invulling van Rutte’s Begeisterungsagenda,kortom.

Dit is precies wat Elly Blanksma, CDA-specialiste voor Financiën,op 1 maart al aankondigde bij het 3TU-jubileum en in haar gesprekmetScienceGuide. “Saneren en hervormen moeten allebei, daar komenwe niet omheen. Maar ook investeren moet, in knowhow en kennis. Wemoeten als hoogontwikkeld land ook verder met onze economie.”

Halbe Zijlstra mag nu gaan uitvoeren wat Mark Rutte alsHO-bewindsman al formuleerde als bestel-strategie. Daarbij krijgthij de extra middelen voor een ‘Merkelachtig’ beleid dankzij deinzet van het CDA. In de Kamer zou hier ruime steun voorbeschikbaar moeten zijn als oppositiepartijen hun eigenverkiezingsprogramma’s serieus nemen. Met name D66, GL en PvdAhebben deze inzet bijna letterlijk in hun plannen voor 2010-2014staan.

Passend onderwijs gespaard

Van Bijsterveldt heeft voor nog een tweede beleidsdoel extrageld vrijgespeeld uit de SF-hervormingseis van de VVD. Debezuiniging op het passend onderwijs wordt tenminste gehalveerd. Deangel uit haar minst geapprecieerde beleidsaspect wordt er zouitgehaald. De boze bonden, ouders en schoolbesturen kunnen contentvaststellen dat de minister naar hen heeft willen luisteren en daarhaar politiek krediet voor heeft willen inzetten.

Ongetwijfeld zal een paarse Kamermeerderheid nu eisen ook hetrestant van de bezuiniging uit te smeren binnen het totale pakketvan de Catshuis-sessie ingrepen. De in 2010 opgelegde bezuinigingzal in elk geval de facto nimmer doorgevoerd worden, nadat zij doordruk van de SGP al een jaar uitgesteld was.

Sterker nog: binnen het CDA gaan nu stemmen op om al in deVoorjaarsnota de uitgaven voor die animalcops te schrappen en in tezetten voor het stoppen van de bezuiniging op de zeer moeilijklerende jeugd. Verhagens wraak op de PVV moet zoet gemaaktworden.

Studieschulden niet mee voor 3% norm

Een fors derde deel van de SF-opbrengst zal worden omgeboekt omde staatsschuld te reduceren. Omdat de leningen van studenten bijde overheid niet meetellen voor de berekening van hetzogeheten EMU-saldo (‘de 3% norm van Brussel’) levert het sociaalleenstelsel een fikse besparing op de uitgaven op die De Jager kaninboeken voor de sanering van de begroting.

Ook hier dus een contente CDA-minister. En één die later goedverdienende jongeren met een WO- en HBO-diploma zal willen’aanspreken op hun medeverantwoordelijkheid’ om juist voor huneigen toekomst ons land te verlossen van een dreigendeschuldencrisis. Het CDA voert kortom de studietax in waar de LSVbooit zo voor was.

Deze hervorming-met-investering kent in de Kamer maar drie echtevijanden: de SP, de Dieren en de PVV. Het CDA heeft als kleinstecoalitiepartij zijn knopen geteld en is nu voor. Om een analogie tegebruiken: beter twee derde droge Hedwigepolder met steun vanBrussel, dan helemaal niks. Anders gezegd; de deconfiture vanWilders in Limburg en de woede van het CDA in het gewest vanVerhagen en Eurlings maken nu mogelijk dat een grote hervormingwordt doorgevoerd.

Wilders en Roemer als Umberto Bossi

De vraag is daarom nu of PvdA, D66 en GL net zo ‘over hunschaduw durven springen’. Samsom gebruikt deze term van HaersmaBuma nu al, opmerkelijk. Op onderwijs en kennis terrein is in elkgeval een ‘Mario Monti’ coalitie en beleid mogelijk, dat in Europaen op de financiële markten Nederland letterlijk veel krediet kanopleveren.

De Umberto Bossi van ons land, de politiek leider die zichzelfbuiten de nationale reddingscoalitie plaatst, is in elk geval GeertWilders. Met hem dreigt ook Emile Roemer als tweede Bossi weggezette worden. Wie de Italiaanse politiek een beetje volgt, weet dat nade komst van Monti de rechtsnationalistische partij van Bossi doorcorruptie en onderlinge vetes snel uit elkaar is gaan vallen. Bossiis inmiddels afgezet als partijleider.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK