Wintels de nieuwe Balkenende?

Nieuws | de redactie
24 april 2012 | Fontys-voorman Marcel Wintels wil na puinhoop Amarantis nu ook het CDA redden. Hij vertelt 'het Parool' dat velen een beroep op hem doen om de nieuwe lijsttrekker te worden. Uiteraard slaapt hij “er nog een nachtje over.” Want velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren.

Eerste reden voor enige terughoudendheid is het lot vanAmarantis. De Amsterdamse scholengroep – waaronder de grote ROC ASAvalt – is in grote financiële en bestuurlijke problemen geraakt.Men stond al langere tijd onder curatele van de Onderwijsinspectie.Minister Van Bijsterveldt was daarom genoodzaakt met de betrokkenentot forse ingrepen te komen. Een reddingsactie à la Inholland doorDoekle Terpstra en een volledige sanering van het topmanagementmoesten doorgedrukt worden.

“Goed en intensief overleg in de afgelopen dagen tussen deminister, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vanFontys heeft ertoe geleid dat wij dit weekend hebben ingestemd methet verzoek van de minister om Marcel met ingang van vandaagtijdelijk de noodzakelijke ruimte en tijd te geven om aan dezevraag gevolg te geven. Hij wordt dan ook per vandaag door de Raadvan Toezicht van Amarantis benoemd als interim bestuursvoorzitter.”Dat was de mededeling die hier op uitging.

Fel verzet

Inmiddels heeft Wintels een saneringsplan klaar. Daarin moetenvooral anderen in het onderwijs opdraaien voor de schulden, wantAmarantis doet vooral denken aan het Griekenland van Papandreou. Deoverigen in het onderwijs reageren dan ook zoals decollega-lidstaten van Hellas: ‘Nicht mit uns’. Zelfs die koepelsdie bestuurlijk zouden willen bijdragen, ontmoeten bij hun ledenfel verzet.

Wintels zal dus pas echt de partijredder kunnen worden, als deAmarantis-klus met succes en vooral met een typisch ‘CDA-polderig’draagvlak is afgerond. Maar er zijn meer redenen tot enigeterughoudendheid en een paar extra nachtjes slaap. Wintels heeft devoorbije twee jaar twee wezenlijke banen aan zich voorbij zien gaanin Den Haag.

Onderbedeeld

Om te beginnen mislukte zijn campagne om de nieuwepartijvoorzitter van het CDA te worden. Hij gaf aan beschikbaar tezijn en – net al nu – vermeldde hij met trots veel steun vanuit deregio Brabant te hebben, die bij de interne postenverdeling binnenhet CDA zich nogal onderbedeeld voelde. Toen echter een soort’primaries’ georganiseerd werden voor de invulling van het ambt enRuth Peetoom snel de steun van onder meer de zuidelijkeCDA-bolwerken kreeg, heeft Wintels afgezien van een poging zich viade leden van de partij te doen kiezen.

Tevens ging de post van hoogste ambtenaar van het ministerie vanOCW aan Marcel Wintels voorbij. Minister Van Bijsterveldt had degelegenheid om CDA-topbestuurder Koos van der Steenhoven tevervangen door een geestverwant met veel onderwijsmanagementervaring. Binnen het CDA-circuit viel daarbij nadrukkelijk de naamvan Marcel Wintels als mogelijk geschikt en beslist beschikbaar. Deminister koos uiteindelijk iemand anders.

Boven de Balkenende-norm

Politieke ervaring in het Haagse, Brussel of andere gremiabuiten het onderwijs heeft Wintels niet. Wel heeft hij in oktober2011 in een debat bij de HvA erkend, dat zijn salaris bij Fontys nog steedsboven de Balkenende-norm zat. Maar dat inkomen was al vastgesteldvoor deze normering was ingevoerd. Samsom, Rutte en Roemer zullenmet zo’n achtergrond van een nieuwe lijsttrekker wel raadweten.  

Een bewezen stemmentrekker is Wintels vanwege zijn niet eerderepolitieke ervaring niet, hetgeen voor het CDA – dat in twee jaarvan 41 Kamerzetels naar 11 in de recentere peilingen is beland -best een punt van overweging zou kunnen zijn. Die min 70% komtoverigens wel overeen met het electoraal verlies van het CDA in desteden Almere en Amsterdam in juni 2010. De steden waar Amarantisgroot werd en die nu flink geld moeten ophoesten voor hetplan-Wintels.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK