Doop (UvA/HvA) moet CDA redden

Nieuws | de redactie
7 mei 2012 | Een HO-topman schrijft het program van het CDA voor de Kamerverkiezingen van 12 september. Paul Doop staat bekend als zeer kritisch tegenover de mislukte gedoogcoalitie.

Doop heeft sinds een maand weer wat meer tijd voor zo’n zwarenevenfunctie. Zijn interim-voorzitterschap van het UvA/HvA-bestuurliep af toen Louise Gunning de nieuwe collegevoorzitter werd. DeCDA-prominent liet zijn plaats dus aan een PvdA-prominent.

Krachtig signaal

De keuze van partijvoorzitter Ruth Peetoom voor Paul Doop geefteen onmiskenbaar signaal van de politieke koers en strategie vanhet CDA. Hij was in 2010 zeer kritisch over de gedoogcoalitie VVD-PVV-CDA.”Al sinds mijn jeugd ben ik overtuigd christendemocraat. Allesafwegende heb ik tegen gestemd. De PVV valt mensen aan op hungeloof, het meest dierbare aspect van de eigen identiteit. Mijnsinziens past het daarom niet om met een groepering als de PVV teregeren. Het onderscheid tussen  regeerakkoord  en gedoogakkoord is naar mijn mening kunstmatig. In deze constructieregeert de PVV gewoon mee, het enige verschil is dat zij geenministers levert.”

Zijn achtergrond biedt tevens een indruk van de zwaartepuntenwaarmee het CDA zijn politieke positie wil zien te handhaven enwellicht wat versterken. Doop heeft op de ministeries van OCW enSZW ambtelijke functies vervuld, waarmee hij een stevige basislegde als kenner van de vraagstukken van arbeidsmarkt enonderwijsbeleid. Als directeur van Start bouwde hij deze expertisevanuit het bedrijfsleven in het bijzonder uit op het punt vanarbeidsmarktinitiatieven en -bemiddeling. In een periode dat dewerkloosheid weer flink dreigt te gaan stijgen is zulke ervaringvoor een krachtig programma erg nuttig.

Als specialist op het terrein van ICT en Financiën heft Doopbovendien ervaring opgedaan in functies bij Deloitte enals lid van het College van de Algemene Rekenkamer. Voor degeneralistische taak van de voorzitter van de programcommissie almet al zinvolle aspcten en expertise. 

Geen schaalromantiek

Als HO-bestuurder staat Doop binnen het CDA nadrukkelijk voor debepleiters van kennisinvesteringen als impuls voor economischherstel, conform de lijn en het beleid van partijgenote Merkel inBerlijn. De motie-Hamer zal in het CDA-program nu ongetwijfeld weernadrukkelijk omarmd worden als kernambitie voor ons land. Metzijn achtergrond bij de grote combinatie van HBO en WO in Amsterdamstaat Doop meer voor een nuchtere opvatting over de besturingvan complexe organisaties dan voor de ook in het CDA populairgeworden romantisch-nostalgische lijn van ‘de menselijke maat’ bijde schaal van publieke diensten.

Tevens is de keuze voor Doop nog eens een signaal, datvoorzitter Peetoom nadrukkelijk wil werken aan het gebrek aankennis van en gevoel voor de urbane, ‘nieuwe economie’ centra inons land, waar het CDA al vele jaren aan lijdt. Een Amsterdamseuniversiteitsvoorzitter is immers niet helemaal het profiel datpast bij een partij die zich primair onderscheiden ging door eenregionalistische toon en prioritering en daar in 2010 de zwaarstenederlaag uit haar geschiedenis mee behaalde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK