Europa wil kennisimpuls

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | Naast het schuldenpact -de 3% norm- komt de EU met een krachtig groeipakket. Het opwaarderen van de Europese Investeringsbank zou €180 miljard aan extra investeringen in groei-aanjagers als onderwijs, onderzoek en innovaties kunnen bieden. Al in juni komt dit op tafel.

EU-president Herman van Rompuy kondigde gisteravond in eenuitvoerig gesprek op de Vlaamse televisie aan, dat ook hij hadgehoord van gedachten om naast de strenge soberheid voor hetterugdringen van staatsschulden ook een pact voor versterking vande groei politiek nu op de agenda te zetten. De term ‘eenMarshall-plan’ viel zelfs. En hij wuifde dit gerucht allerminstweg.

Investeren in kennis juist nu

Het ging hem minder om de term, meer om de inhoud van de aanpak,zo zei hij. De Europese landen moeten samen veel sterker inzettenop herstel van hun economie, waarbij de schuldreductie natuurlijknoodzakelijk blijft. Maar wij moeten veel meer investeren inonderwijs, onderzoek en slimme producten en werkwijzen, om in dewereldeconomie onze positie overeind te houden en zelfs teversterken, onderstreepte hij.

Dat verschillende landen daarom een groeipact naast het’stabilisatiepact’ willen, wees hij daarom allerminst af. als mendat een Marshall-lan wilde noemen, dan zat hij daar verder niet zomee.

Hollande en Holland

Niet alleen bevestigde hij dat Barroso en zijn EuropeseCommissie voor de Eurotop in juni met voorstellen zouden komen. Hijgaf ook aan, dat dit niet hoefde te gebeuren door allerlei nieuweprogramma’s vanuit de bestaande fondsen in te richten. Hij wees erop, dat een kapitaalsophoging van de EIB al kan zorgen voor eenzeer forse expansie van investeringen. Op deze manier zou tot zo’n€180 miljard extra geïnvesteerd kunnen worden in slimmeinitiatieven, kennis en innovatie.

De timing van Van Rompuy is als gebruikelijk perfect. Met eendergelijke voorzet snijdt hij de komende Franse president Hollandeverfijnd de pas af. Deze maakt in zijn campagne voor deverkiezingen van aanstaande zondag een flink nummer van de noodzaakvan een groeipact en gebruikt dit als dreigement voor hetheronderhandelen van het stabilisatiepact. Ook de Griekse partijenzouden dit na hun verkiezingen willen gaan eisen.

Door nu al de weg te wijzen naar een praktische en interessanteoplossing hiervoor, houdt hij hen tegelijk vast. Hetstabilisatiepact moet immers doorgaan, om zo’n groeipactgeloofwaardig te maken op de wereldmarkten. Het is daarmee meteeninteressant welke van de Nederlandse partijen goed hebben opgeleten deze voorzet van Van Rompuy in hun programma voor de komendeperiode weten te verwerken. Dit is vast ‘een Brussels dictaat’ waarvelen wel meer van lusten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK