Geen buitenaardse klimaat omslag

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | Zorgde buitenaards spektakel voor het tijdelijk terugbrengen van de ijstijd? Stierf de mammoet door een vuurbal uit de ruimte? Helaas, deze Spielbergfilm hoeft niet gemaakt te worden na onderzoek van de UU, Leiden en RUG.


In 2007 werd door Amerikaanse onderzoekers een buitenaardse inslagboven de ijskap op Noord Amerika aangewezen als oorzaak van dezeplotselinge klimaatomslag. Deze inslag zou het uitsterven van demammoet hebben veroorzaakt. De inslag veroorzaakte volgens deAmerikanen tevens op bosbranden op wereldschaal en verspreidde hetzeldzame element iridium en bij de inslag gevormdenano-diamanten.

Maar dit klopt toch niet. Dit blijkt uit onderzoekvan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht samenmet collega’s van de Universiteit Leiden en UniversiteitGroningen.”Houtskool en nano-diamanten komen echter ook in jongerelagen voor, dus lang na de vermeende inslag. Daarmee lijkt hetbewijs voor een buitenaardse oorzaak van de plotselingeklimaatverandering ontkracht”, aldus promovenda Annelies van Hoeselvan de Universiteit Utrecht.

Houtskoollaag dankzijjongere bosbrand

In de Nederlandse ondergrond is delaag (de zogenaamde Usselo laag) die de overgang naar de JongeDryas markeert duidelijk herkenbaar in veranderingen in devegetatie. Er komt regelmatig een laagje houtskool voor, diein het Amerikaanse onderzoek gekoppeld werd aan de vermeendebuitenaardse inslag. Voor het onderzoek werd bij Geldrop de Usselolaag nauwkeurig gedateerd en monsters werden onderzocht metelektronenmicroscopie.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de laaghoutskool waarschijnlijk het gevolg is van een natuurlijke bosbranden honderden jaren jonger is dan de vermeende inslag. Ook denano-diamanten blijken jonger en hebben waarschijnlijk een andereoorsprong.

Smelwater zorgde voor tijdelijke kou

Na de laatste ijstijd werd deopwarming van de Aarde plotseling onderbroken waarbijijstijdomstandigheden terugkeerden. Deze tijdelijk koude periode nahet einde van de ijstijd duurde van 12900 tot 11700 jaar voorheden. De kou werd waarschijnlijk veroorzaakt door het plotselingleeglopen van een enorm meer van ijssmeltwater naar de AtlantischeOceaan.
 
Daardoor stopte deoceaancirculatie waarmee warm water van rond de evenaar richtinghet noorden stroomt. De bosbranden die rond deze tijd in Nederlandplaatsvonden, zijn ook te verklaren zonder buitenaardseinslag.

Lees het artikel online op de website vanPNAS: Nanodiamonds and wildfire evidence in the Usselo horizonpostdate the Allerød-Younger Dryas boundary


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK