HBO: kwaliteit centraal na 12 september

Nieuws | de redactie
14 mei 2012 | Het HBO wil in de verkiezingsprogramma’s “de kwaliteitsagenda centraal. Een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking zal bijdragen aan economisch herstel.” Men is nu toch niet meer voor een ‘sociaal leenstelsel’, maar wel voor een flexibeler deeltijd-HO.

De HBO-raad tekende onlangs wel de brief van de grote kennisorganisaties aan’de politiek’, maar dat neemt niet weg dat de koepel toch nog vijfaanvullende, eigen punten tracht te scoren in deverkiezingsprogramma’s. U leest die zwaartepunten hier.

‘Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012stellen de hogescholen het op prijs indien de politieke partijen dehieronder geformuleerde aandachtspunten betrekken bij detotstandkoming van hun verkiezingsprogramma.

De vereniging van hogescholen realiseert zich terdege dat definancieel-economische omstandigheden stevige invloed zullen hebbenop het overheidsbeleid in de komende jaren. Een zo goed mogelijkopgeleide beroepsbevolking zal bijdragen aan economisch herstelvanwege de gevolgen voor productiviteitsverhoging en het innovatiefvermogen van ons land.

  1. Voor de hogescholen staat dekwaliteitsagenda centraal. De lat omhoog,betere voorlichting, begeleiding en verwijzing van studentenwaardoor het studiesucces toeneemt. Het is belangrijk dat ook hetvolgende kabinet de agenda van de commissie Veerman alsreferentiekader gebruikt voor het hoger onderwijsbeleid in dekomende jaren.
  2. Sociaaleconomische vernieuwing is gebaat met een zo hoogmogelijk opgeleide beroepsbevolking die deinnovatiekracht van Nederland vergroot.Daarom is het belangrijk dat de overheidsinvesteringen in het hogeronderwijs tenminste op het huidige niveau blijven.
  3. Bij elke heroverweging van het huidige stelsel vanstudiefinanciering dient detoegankelijkheid voor jongeren uit gezinnen met lage inkomensgewaarborgd te zijn (inkomensafhankelijke beurzen). Daardoor wordtgegarandeerd dat alle (verborgen) talenten de weg naar het hogeronderwijs kunnen vinden.
  4. Het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen is belangrijkvoor de kennisuitwisseling met het MKB enorganisaties in het publieke domein. Uit de KIA foto 2012 blijktdat het aantal bedrijven en instellingen dat is betrokken bij hetSIA-RAAK programma voor praktijkgericht onderzoek is gestegen van5.000 in 2010 tot 6.500 in 2012. Een belangrijke groei, maar nogsteeds onvoldoende. Eventueel vrijvallende middelen kunnen wordeningezet voor het praktijkgericht onderzoek van hogescholen tenbehoeve van de verdere stimulering van het van het innovatiefvermogen van het MKB.
  5. De flexibiliteit en vraaggerichtheid van hetdeeltijd hoger onderwijs moet toenemenwaardoor beter wordt ingespeeld op scholingsvragen van volwassenenen werkenden. Het uitgangspunt dat elke Nederlander het recht heeftop het volgen van één bekostigde bachelor en één bekostigde masteropleiding blijft daarbij gewaarborgd.’

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK