Hightech HBO bloeit

Nieuws | de redactie
8 mei 2012 | Saxion en Windesheim gaan met steun van de provincie Overijssel een kenniscentrum voor techniekonderwijs ontwikkelen. Daar komt een expertisecentrum voor High Tech Systemen en Materialen bij, samen goed voor bijna €70 mln investering in HBO-kennis.

“Versterking  van  het concurrentievermogen van hetinternationale, Overijsselse bedrijfsleven in de topsectoren HighTech Systemen & Materialen, Chemie en Life Science/Healthstaat centraal,” zegt Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie,Energie en Innovatie van de provincie. Van hem komt eenbudget van € 69,1 miljoen op basis van het investeringsbesluitKerntaak Regionale Economie.

Innovatiesprong High Tech 

High tech systemen en materialen zijn tot speerpunt van beleidbenoemd. Saxion en Windesheim sluiten daarbij aan en richtengezamenlijk twee centres of expertise in: het Centre of ExpertiseHTSM-oost (Echo) en het Centre of Expertise Techniek Onderwijs(CTO). “In samenhang met de ‘innovatiesprong High Tech in Twente’zullen deze expertisecentra een belangrijke bijdrage leverenaan de focus op techniek in Oost Nederland”, aldusSaxion-voorzitter Wim Boomkamp.

Met dat Centre of Expertise willen Saxion en Windesheimexcellent praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Door het nieuwecentre of expertise zullen beide hogescholen niet alleen verdiepingvan praktijkgerichte kennis bewerkstelligen, maar ook bijdragen aanverrassende proces- en productinnovaties bij het regionalebedrijfsleven. Hiermee komt de technologische kennis en kunde vanafgestudeerde bachelorstudenten van Saxion en Windesheim op hoogniveau.

Vooralsnog zijn er zes researchthema’s benoemd. Deze lopenuiteen van ‘robotica in zorg en welzijn’ tot ‘nano applicaties’ en’industriële procesoptimalisatie’. Inmiddels zijn vanuit hetbedrijfsleven meerdere businesscases voor de verschillende thema’saangedragen.

HBO met MBO vereend

Industriële groei, innovatie en onderzoek vergen de komendedecennia ook in Oost-Nederland grote aantallen goedgekwalificeerde technici. Echter, het aantal jonge bètageoriënteerde afgestudeerden groeit niet, maar loopt terug. Daaromhebben Windesheim en Saxion met enkele partners het plan opgevat omvia zon Centre of Expertise Techniekonderwijs effectievesturingsmechanismen te ontwikkelen waardoor bijvoorbeeldtechniekenthousiaste docenten worden opgeleid om het bètatalent vanjongeren te kunnen aanspreken.

Ín deze ambitie trekken MBo en HBO inOverijssel samen op. Theo Rietkerk onderstreept het belangdaarvan nog eens. “Naast de aanvraag voor een Center of Expertiseheeft het MBO-veld een aanvraag ingediend die daaraan gekoppeld is.Men start daar een centrum voor innovatief vakmanschap ‘nieuwematerialen en systemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK