Kom uit je eigen tuintje!

Nieuws | de redactie
9 mei 2012 | Is 'excellentie' synoniem voor diepgang? Of zijn er nog andere excelleer-varianten? Tijdens het ASVA onderwijssymposium vertelde HvA-rector Jet Bussemaker hoe zij de onderwijskwaliteit denkt te kunnen oprekken. Hobbyisme van docenten past daar niet echt bij, en werkbezoek van Wientjes juist wel.

Kijkend naar haar eigen studententijd aan de UvA gaf JetBussemaker grif toe, dat het studieklimaat bij depoliticologen toendertijd eigenlijk niet excellent was.”Ik heb zelf gestudeerd in een tijd dat docenten wel heel veelhobby’s hadden. Er waren docenten die alleen maar bezig waren metéén klein detail van het marxisme en die dat met iedereen deelden.Maar er waren ook docenten die me enorm geïnspireerd hebben, Lucasvan der Lans bijvoorbeeld en Siep Stuurman, die beiden politiekefilosofie doceerden, mijn lievelingsvak.”

Je kunt gegrepen raken door een bepaald vak of een bepaaldedocent en zo een excellent student worden. Maar ook dan is desamenhang in het programma en de curriculabelangrijk. “Docenten denken vaak dat kwaliteit uitsluitendvan docenten afhankelijk is. Maar wat ik zelf in mijnstudieprogramma miste, is zulke samenhang tussen de verschillendeonderdelen. Het ene vak moet logisch volgen op het andere vak. Bijdocenten zie je soms te veel de mentaliteit: ‘dit is mijntuintje, ik weet wat kwaliteit is’. Maar met al die tuintjes hebbenwe als hogeschool nog niet een goede opleiding gecreëerd.”

Niet de kwantiteit

Het is deze drijfveer die de HvA-rector tot de stelling heeftgebracht alleen nog te willen groeien ten aanzien van kwaliteit enniet in kwantiteit. Er komt een momnt dat een hogeschool gewoonzoveel studenten niet zo veel kwaliteit kan bieden als zij terechtverlangen en behoeven. “Het houdt echt een keer op.”

Studenten zeggen vaak dat ze meer uitgedaagd willen worden.Bussemaker wil paal en perk stellen aan studenten die nietgemotiveerd zijn en daarmee tevens het niveau voor de anderenomlaag trekken. Ze vindt het slecht dat docenten onnodigveel tijd kwijt raken aan het bijplussen vanstudenten die zich niet goed voorbereid hebben. “Excellentestudenten zijn voor mij studenten die – op het niveau dat zeaankunnen – zodanig worden uitgedaagd dat ze het beste uit zichzelfhalen.”

Eigen Academie

Om de kwaliteit van docenten te verbeteren heeft dehogeschool een eigen HvA-academie opgericht. Bussemaker: “Elkedocent moet een basiskwalificatie onderwijs gaan halen, we gaan ookstrenger met elkaar naar evaluaties vanuit de studentenkijken. Die geven signalen van de onderwijskwaliteit in het werkvan de docent en daar wordt nu nog te weinig gevolg aangegeven.”

Maar Bussemaker stelt dat studenten ook zelf vaker gemotiveerdmoeten worden om het beste uit zichzelf te halen. Destudentenplekken in de domeinraad worden maar mondjesmaat bezet, deopleidingscommissies moeten meer input van de studentenkrijgen. “Studenten kunnen en moeten op die manier tochinvloed op hun opleiding kunnen uitoefenen. Het wordt alleenbeter als studenten aangeven wat zij belangrijk vinden.”

“Wij zeggen bijvoorbeeld dat de HVA veel meer docenten met eenmaster moet hebben, maar de beste docent van het jaar is nu al voorde derde keer op rij een docent zónder master…..Studenten kijkenblijkbaar minder naar de formele kwalificatie en meer naar deinspiratie. Zo heeft iedereen kennelijk een andere definitievan excellentie.”

Prestatieafspraken? Bureaucratie!

Als rector Bussemaker de nieuwe Minister van Onderwijs voor nade Kamerverkiezingen van 12 september alvast een tipmag meegeven, wat zou die dan zijn? Hoe kanzo’n bewindsman een excellente studiecultuur echt op deagenda zetten en ook een boost geven? “We zijn nu drukmet prestatieafspraken bezig. Waar ik bang voor ben is, dat dezegaan leiden – onbedoeld – tot heel veel nieuwebureaucratie. Tegelijkertijd komt de inspectie niet genoeg in deklas, men leeft in een papieren werkelijkheid. Ik zou de volgendeminister daarom zeggen: weet dat excelleren geld kosten zorg voor een zo goed mogelijke aansluiting met dearbeidsmarkt.”

Hoe zij dat laatste gaat aanpakken, weet Jet Bussemaker al.Zij hoorde in het debat van de ASVA, dat VNO-NCW voorman Wientjeswas uitgenodidgd en ook oren had gehad om te komen als spreker.Daar kon zij wel wat mee, liet zij zich ontvallen. “Behalverector van de HvA ben ik ook Kroonlid van de SER en spreek ik dusregelmatig met werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Die heeft welallemaal woeste ideeën over ‘pretpakketten’ en ‘onzinnige studies’.Ik denk dat het een ontzettend goed idee is om deheer Wientjes eens hier uit te nodigen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK