Met wortel en tak

Nieuws | de redactie
24 mei 2012 | “Geen sector kan zich zo’n discussie veroorloven.” Dat zegt Jan Anthonie Bruijn over het rumoer rond HBO-diploma’s. Zijn advies ‘Vreemde ogen dwingen’ heeft dan ook tot doel subiet een eind te maken aan twijfels over hun validiteit. De hogescholen en de HBO-raad moeten het per direct en concreet uitvoeren.

Bij de presentatie van zijn advies zei de AWT-voorzitter,LUMC-prof en RvT-lid van de Hogeschool Leiden, dat het verongelijktvaststellen, dat er slechts sprake was van “incidenten” het HBOniet verder zou helpen. “De vraag is niet of de discussie over devaliditeit van de HBO-diploma’s en de kwaliteit van w examens entoetsen terecht is .

Daar gaat het niet om. Geen sector in het onderwijs kan zichzo’n discussie over de validiteit veroorloven! Zelfs als er slechtssprake zou zijn van geisoleerde incidenten, dan nog moet je dezemet wortel en tak uitroeien.”

Open gooien

Het advies ‘Vreemde ogen dwingen’ heeft de ambitiede hogescholen bij deze sanering de weg te wijzen en geeft concretehandreikingen op alle aspecten van toetsing en toetsbeleid om ditte realiseren. Zo komt Bruijn met reeds elders uitgevoerdeaanpakken die blijken te werken, onder meer in zijn eigen medischesector. Tevens zijn eerste initiatieven bij de lerarenopleidingenals zinvolle inspiratie benut.

Kern van het advies is dat alle hogescholen – bij voorkeurgezamenlijk in brancheverband en interdisciplinair – hun toetsingenen examinering ‘open gooien.’ In zekere zin zoals de conservatoriadat bijvoorbeeld doen bij de afsluitende concerten envoorstellingen waarmee een jong musicus zijn graad officieelbehaalt.

De instellingen moeten hiertoe bij elkaar en met de professiessamen de examens valideren en borgen. Daartoe moeten zij ookhoogwaardige toetsbanken op grond van gezamenlijk gedragenkennisbases ontwikkelen. Niet alleen voor ‘kernvakken’trouwens.

Minder kon niet, meer kon niet

Dit voorkomt dat “topdown centrale examens aan u wordenopgelegd,” zo stelde Bruijn bij zijn presentatie. Het alternatiefvoor een krachtige eigen aanpak door de hogescholen zelf is immersde doorvoering van de motie-Beertema en deze zou slecht zijn voorde kwaliteit van het HBO.

Want centrale, overheidsexaminering verlaagt de inhoudelijkebetrokkenheid en de kwaliteit van de input van de docenten bij deopzet en eisen die in de examens aan de HBO-student zouden moetenworden gesteld, zo waarschuwt de commissie-Bruijn.

Avans-bestuurder Frans van Kalmthout was lid van de commissie enzei het tegen ScienceGuide zo: “Minder dan wat we in ditadvies hebben neergelegd kon niet naar de samenleving en depolitiek. Meer kon niet naar de hogescholen zelf, om het voor henwerkbaar en uitvoerbaar te houden.”

HBO-raad-voorzitter Thom de Graaf zei tegen staatssecretarisZijlstra  in dit verband, dat de €8 mln die gereserveerd zijnvanuit ‘Veerman’ voor de opwaardering van de toetskwaliteit in hungeheel gericht zullen worden op het uitvoeren van hetadvies-Bruijn.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK