Splitsing geen panacee

Nieuws | de redactie
16 mei 2012 | Splitsing als bij Amarantis is “geen primeur” en “overigens niet per definitie te prefereren: schaalgrootte is namelijk niet één op één gecorreleerd aan onderwijskwaliteit.” Minister Van Bijsterveldt blijft zeer terughoudend in het trekken van conclusies uit deze kwestie.

De minister beantwoordt SP-vragen over de poging de groteROC-koepel in Amsterdam en Almere van een faillissement te reddendoor een opvallend terughoudende opstelling te kiezen. Zij wil debroedende kip Marcel Wintels niet storen, zolang hij er nog nietuit is, zo geeft zij aan. “

Het volledig ‘reddingsplan’ van de Amarantis Groep deel ik nietmet de Tweede Kamer, want het is er nog niet. De heer Wintels is opdit moment bezig om met alle direct betrokken partijen eenoplossing te zoeken voor de situatie bij Amarantis. Een aantalbetrokken partijen heeft aangegeven financieel een bijdrage tewillen leveren. Het proces van de verdere uitwerking van hetreddingsplan is delicaat en wil ik niet verstoren.”

Begrip voor scherpe reacties

De minister laat wel blijken, dat zij de scherpe reactie vanverschillende partijen op de gedachte dat zij moeten betalen voorde kosten van Wintels’ plan, zich wel kan voorstellen. “Hetsolidariteitsverzoek [à €5 mln]  heeft weerstand opgeleverd,vooral aan de zijde van de VO-Raad. Ik verwacht op korte termijnuitsluitsel hierover.”

Van Bijsterveldt zegt daarbij: “[Ik] begrijp heel goed datsommige bestuurders emotioneel reageren, zodra hen wordt gevraagdfinancieel bij te dragen aan het oplossen van de problematiek vanéén school. Ze wensen niet op te draaien voor fouten die elderszijn gemaakt.”

Geen primeur

De SP stelt in haar vragen dat “het opsplitsen van Amarantis invijf kleinere scholengroepen een primeur is voor het Nederlandseonderwijs”, daarbij onmiskenbaar hintend naar haar eerdere voorkeurom instellingen als Inholland op te splitsen in kleineeenheden.

De minister gooit koud water over deze vraagstelling en schrijftde ‘Kamer: “In het kader van een goede ordening van hetonderwijsaanbod hebben zich eerder splitsingen voorgedaan in devo-sector. In die zin is Amarantis geen primeur. Splitsingen zijnoverigens niet per definitie te prefereren: schaalgrootte isnamelijk niet één op één gecorreleerd aan onderwijskwaliteit. Derecent ingestelde Commissie Fusietoets ziet toe op een goedetoetsing van voorgenomen fusies in het onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK