Verleid ex-bèta’s tot terugkeer

Nieuws | de redactie
21 mei 2012 | Hoe krijg je de tekorten in technische beroepen weer teruggebracht? Hanze-lector Flexicurity Harm van Lieshout wil elders werkzame bèta-studenten ‘terugploegen’ in technisch werk. “Je zou geen tekort hebben als iedere opgeleide technicus in een technische functie zou werken.”

Volgens Van Lieshout gaat het om “het verleiden van mensen dieop dit moment ergens anders werken.” Als dat lukt, betekent het ookdat deze mensen moeten worden bijgespijkerd.

In het onderzoek ‘Co-makership rond Leven Lang Leren in het HBO’gaan Van Lieshout en zijn collega’s bij het Kenniscentrum Arbeidvan de Hanzehogeschool op zoek naar hoe onderwijsinstellingen samenmet bedrijven en organisaties in Noord-Nederland kunnen werken aanLeven Lang Leren.

Hanze als trekker van LLL

In het sectorplan HBO Noord-Nederland is de Hanzehogeschoolbenoemd als trekker van Leven Lang Leren in de drie noordelijkeprovincies. Met die opdracht zijn Van Lieshout en zijn collega’saan het werk gegaan. Van Lieshout onderzocht onder andere voor detechnische beroepen hoe LLL kan helpen de tekorten aan tepakken.

Van Lieshout constateert  dat veel technici niet meer intechnische functies werken. “Ze zijn bijvoorbeeld inmanagementfuncties terecht gekomen. Het gaat dus om het verleidenvan mensen die op dit moment ergens anders werken.”

Een ander toegepast onderzoeksproject betrof het ontwerp van eenleeratelier voor DUO. Dat leeratelier is genomineerd voor deNoorderlink Award.”

Intern opleiden spaart kosten

Het Leeratelier is één van de voorbeelden van eensamenwerking tussen een werkgever, in dit geval de DienstUitvoering Onderwijs en de Hanzehogeschool die er voor moet zorgendat mensen intern worden opgeleid bij DUO en zo op de goede plekterecht komen en op een goed niveau blijven. Naast het helpenopzetten heeft het Kenniscentrum Arbeid ook onderzoek gedaan naarin hoeverre een dergelijk atelier kan bijdragen aan het behalen vande doelen uit het ondernemingsplan.

Door studenten al intern te hebben ontstaan, zo blijkt uit hetonderzoek, baten op het punt van werving en selectie. “Als eenstudent bevalt, bied je hem of haar een baan aan, en bespaart dekosten advertentie.”

Een derde onderzoek, vertelt Van Lieshout,  betrofde door werkgevers verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in deEemsdelta. “Wat opvallend daar is, is dat er ondanks de crisis tochsprake is van groei. Dat is heel mooi, maar ze lopen nu wel tegenhet probleem van krapte op de arbeidsmarkt aan, omdat het daarveelal technisch werk betreft.”

Werkgevers zijn positief

Scholing binnen bedrijven is een oplossing die, zo blijkt uiteen andere enquête van Van Lieshout en collega’, inNoord-Nederland wordt omarmd. “Toch heeft 39% van de werkgeversproblemen met het missen van werknemers op de werkvloer doorscholing.” Van Lieshout ziet hier dan ook de belangrijkste puntwaar je aan moet werken om scholingsintensivering inLevenLangLeren-trajecten te versterken.

“De contacten met de Eemsdelta hebben inmiddels geleid tot eenvijfjarige onderzoekslijn gericht op de arbeidsmarktontwikkelingdaar. We hebben in dat kader bijvoorbeeld recent een  RAAK-MKBsubsidie gekregen voor het programma ‘Sociaal in het bestek’ omsamen met werkgevers te kijken naar mensen met een grotere afstandtot de arbeidsmarkt.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK