Wereldwijd talent rendeert

Nieuws | de redactie
18 mei 2012 | Internationale studenten zijn een prima investering. Zelfs als maar 2,5% van hen in Nederland blijft, geeft dat onze economie een impuls. Bij een 20% ‘blijfkans’ levert het Jan Kees de Jager al €740 mln op. Ineens gaat OCW dan ook de lijn-Merkel in plaats van de lijn-Cameron volgen.

Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden omna hun studie in Nederland te blijven. Het kabinet gaat daar actiefop inzetten. Dat dit nodig is, blijkt ook uit deUniversitas21-ranking, waarin ons land met zijn HO uitstekendscoort, maar juist op het punt van de internationale student en dewereldwijde oriëntatie veel zwakker.

Deze beleidslijn komt overeen met die van Angela Merkel en haarkennisminister Annette Schavan, die alles uit de kast halen omtalent nar Duitsland te lokken en daar ook te behouden. De Brittendoen het omgekeerde en moeten nu vast stellen, dat hun economiedaar aanzienlijke schade onder gaat lijden. ‘Under the current regime whichaims at cutting overseas student numbers by 50.000, the Britishhigher education sector will lose out on £2-3 billion (€2.5-3.7billion) in economic value. Compared to a high immigration growthscenario this amount doubles to £4-6 billion (€5-7.4 billion).’

Positief saldo

Halbe Zijlstra baseert zich bij zijn nieuwe beleid op dit puntop onderzoek van het CPB naar de baten van internationalisering inhet hoger onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat als een op devijf buitenlandse studenten na de studie in Nederland blijftwerken, dit een positief effect kan hebben dat kan oplopen tot €740miljoen per jaar. Ook bij een blijfkans van 2,5% – dus als een opde veertig studenten hier blijft – is het saldo van kosten en batenwaarschijnlijk nog positief.

Om de binding van deze studenten met Nederland te vergroten moetde voorlichting beter. Zo blijken veel afgestudeerden van buiten deEU niet op de hoogte te zijn van het zoekjaar, dat hen in staatstelt om binnen een jaar een baan als kenniswerker te vinden in onsland. Ook actiever alumnibeleid, betere contacten met Nederlandsebedrijven en nader onderzoek naar de blijfkans van afgestudeerdenis nodig.

Om de voordelen van studentenmobiliteit te kunnen plukken iskwaliteit een cruciale voorwaarde. Daarom heeft Zijlstra met deinstellingen maatregelen afgesproken om de kwaliteit vanbuitenlandse studenten op niveau te houden. Instellingen mogenstrenger selecteren bij het weven van internationaal talent.

Slimmer met Duits talent

Voor de grote instroom van Duitse studenten wil het kabinet metde instellingen een veel geacheveerder beleid opzetten. Het puurwerven van zulke studenten om Duitstalige opleidingen langs degrens, gericht op de arbeidsmarkt in Duitsland, zal wordenafgebouwd. Men gaat deze opleidingen de komende 2 à 3 jaar ombouwennaar aanbod, dat zowel de handelsbetrekkingen met de oosterburenals de arbeidsmarkt in eigen land weet te bedienen.

Men zou door meer stages in Nederlandse en Duitse bedrijven enorganisaties binnen het curriculum hiervan dit verder kunnenaanmoedigen. De NVAO kan in dat verband een bijzonder kenmerk’euregionalisering’ ontwikkelen als extra kwalitatief accent in deprofilering van instellingen op dit soort aanbod.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK