Academisch ziekenhuis ondoorzichtig en duur

Nieuws | de redactie
6 juni 2012 | Van de €7 miljard voor Academische Ziekenhuizen kan €425 miljoen af door efficiëntere opleidingstaak en concentratie van academische functies. “Het woord ‘intransparantie’ moet ten aanzien van de UMC met hoofdletters worden geschreven,” meldt Financiën de Kamer.

Al op Prinsjesdag 2011 liet ScienceGuide zien hoe minister De Jagervergaande scenario’s voorbereidde om structurele hervormingen enbesparingen door te voeren, vooruitlopend op de perikelen rond deeurocrisis. Eén van de omvangrijkste werd onthuld in deaankondiging van een ‘IBO Universitaire Medische Centra’. Zo’nInterdepartementaal Beleidsonderzoek behoort tot de machtigstewapens die een minister van Financiën kan inzetten om zijncollega’s in het kabinet tot ingrijpende veranderingen tebrengen.

Intransparant met hoofdletters

Het IBO naar de UMC zou begin 2012 klaar zijn. Doel wasduidelijkheid en doelmatigheid te bevorderen over dit ‘bad met vijfkranen’, zoals de minister deze sector graag ironisch pleegt tebeschrijven. Maar het document kwam niet tegen die tijd. Ook laghet niet op tafel tijdens de Catshuisbezuinigingsronde van degedoogcoalitie of het Kunduzakkoord. Pas eind mei is het watachteloos naar de Kamer gezonden. Het kabinetsstandpunt zal nogvolgen.

Twee dingen vallen in het onderzoek op: het is gedateerd op’maart 2012′ – en was dus klaar voor de genoemdebegrotingsoverleggen van de twee verschillende coalities vanVVD-CDA – en de conclusies zijn zeer zwaar. “Het woord’intransparantie’ moet ten aanzien van de UMC met hoofdlettersworden geschreven.” (blz 3)

Verdeling op historische gronden

De rapportage brengt de ene mokerslag na de andere aan. “Eeneenduidige definitie van het type zorg dat het meest kenmerkend isvoor UMC’s” bestaat niet. “Basale informatie” over prestaties enhun financiering is “eenvoudigweg niet voorhanden.” Bij de publieketaak van UMC’s “is er in versterkte mate sprake van marktfalen.””Het is onbekend waar de academische component [ van definanciering]  precies aan wordt besteed.” “De verdeling vanmiddelen geschiedt op historische gronden binnen een geslotensysteem.”

Een integrale afweging van kwaliteit, prestaties en doelmatigebesteding vindt tussen de UMC’s zo niet plaats. Taakverdeling enzwaartepuntvorming worden daarom “onvoldoende benut”. Daar komt bijdat de universiteiten en UMC’s voor “het verzorgen van medischonderwijs en onderzoek” beide geld krijgen, zonder verdere afwegingof sturing. Het IBO noemt dit “merkwaardig” omdat “deze taak viatwee gescheiden stromen, maar vanuit hetzelfde ministerie wordtbekostigd.”

Eigen bijdrage voor specialistenopleidingen

Wat betreft de opleidingsfuncties is het IBO opvallend bondig.Deze vergen in ons land 1 à 2 jaar meer dan in Europa is vastgelegden elders gerealiseerd wordt. Het opleidingstarief is bij UMC’shoger dan bij anderen en heeft geen prikkel tot meer capaciteit vanopleidingen. De eigen bijdrage aan de opleiding is relatief laag,terwijl inkomens “van medisch specialisten fors hoger liggen dandat van gemiddelde WO-afgestudeerden.”

Het IBO stelt daarom voor de academische component en’werkplaatsfuncties’ bij de UMC aan de hand van prestaties endoelmatiger taakverdelingen toe te wijzen. Dat levert in elk geval10% efficiencywinst op, samen €100 miljoen. De opleidingsfunctiesmoeten korter duren, één generiek tarief kennen en een eigenbijdrage van 10% vergen. Dat levert in samenhang €325 miljoenop.

Wat levert welk UMC straks in?

Een volledig overzicht van de inkomsten en uit het IBO dreigendebezuinigingen per Academisch Ziekenhuis vindt u hier.ScienceGuide heeft in de bijlage met het IBO terzake dedenkbare bezuiniging per academisch ziekenhuis naar rato van hunomvang doorgerekend en vermeld.

Voor het grootste onder hen, het Erasmus MC, zou dit een klapvan €75 mln opleveren. Die in Nijmegen, Groningen, Utrecht en debeide in Amsterdam moeten rekenen op een bezuiniging tussen €60 en€50 mln. Leiden zou zo’n €42 mln en Maastricht zo’n €36 mln moetenophoesten.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK