Betere jongens

Nieuws | de redactie
20 juni 2012 | Jongens kunnen wel degelijk beter presteren op school. De aanpak daarvan moet dan wel doordacht en omvattend zijn, zo laat UvA-onderzoek zien. Scholen waar hun schoolloopbanen echt beter gaan door minder zittenblijvers, uitval en ‘afstroom’ blijken een pragmatische benadering te kiezen, zonder specifieke aandacht voor sekseverschillen.

Het gaat niet goed met de jongens in het onderwijs, in ons landmarkant, maar ook elders. Maar niet gewanhoopt,laten Amsterdamse onderzoekers zien. Pedagogisch-didactischeaanpakken gericht op verhoging van schoolse motivatie en hetaansluiten bij en verbeteren van meta-cognitieve vaardighedenlijken schoolloopbanen van jongens succesvoller te latenverlopen.

Dit blijkt uit onderzoek dat het Kohnstamm Instituut – inopdracht van het ministerie van OCW – uitvoerde in samenwerking metde afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de UvA. Scholen waarde schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld verlopen (minderzittenblijvers, voortijdig schoolverlaters en ‘afstromers’),blijken voor een pragmatische benadering te kiezen, zonderspecifieke aandacht voor sekseverschillen.

Het boy problem

Er is de laatste jaren veel aandacht voor het zogenoemde boyproblem. Jongens zouden in de afgelopen decennia eenachterstand hebben opgelopen ten opzichte van meisjes wat betreftleerprestaties, deelname aan onderwijstypen, en schoolloopbanen.Onderzoekers Irma Heemskerk, Edith van Eck, Els Kuiper en MoniqueVolman richtten zich op de vraag wat volgens de (inter)-nationaleliteratuur in het onderwijs succesvolle aanpakken zijn voorjongens. Het blijkt dat wordt voortgeborduurd op de aloudeideologische tegenstelling nature-nurture, waardoorsuggesties voor succesvolle onderwijsaanpakken soms lijnrechttegenover elkaar staan.

De onderzoekers keken vervolgens naar scholen (vwo, havo envmbo-t) waar jongens het relatief goed doen, en of deze positieveresultaten terug zijn te voeren op gerichte pedagogische en/ofdidactische aanpakken op die scholen. De onderzochte scholenblijken te kiezen voor een pragmatische benadering, waarinsekseverschillen in het algemeen geen specifieke aandacht krijgen.De terugkerende elementen in de onderwijsopvattingen van deonderzochte scholen zijn: het belang van structuur, regels enduidelijkheid, van een veilig pedagogisch klimaat en persoonlijkeaandacht voor leerlingen, en van een goede begeleiding enzorgstructuur voor leerlingen.

Kiezen binnen stof

Het nature-nurture debat wordt niet gevoerd op deonderzochte scholen, maar op deze scholen bestaan wel ideeën overwelke pedagogisch-didactische aanpakken gunstig kunnen zijn voorjongens. Centraal staat hierbij de aandacht voor het verhoging vanschoolse motivatie van leerlingen en het aansluiten bij enontwikkelen van meta-cognitieve vaardigheden.

Zo proberen de scholen bijvoorbeeld aandacht te besteden aan deverschillende interesses van leerlingen en bieden zij vaak demogelijkheid om inhoudelijke keuzes te maken binnen de lesstof. Ookwordt sterk ingezet op het verbeteren van plannen en organiserenvan schoolwerk, overzien van keuzes, zelfsturing, samenwerken enreflectie op eigen (leer)gedrag en vaardigheden en het ondersteunenvan deze vaardigheden door veel structuur en duidelijkheid tebieden.

Houdt rekening met diversiteit leerlingen

De onderzoekers concluderen dat pedagogisch-didactischeaanpakken in het onderwijs vooral rekening moeten houden metdiversiteit van leerlingen. Jongens stimuleren in hunonderwijsloopbaan vereist een breder perspectief dan hetvaststellen van sterke en zwakke kenmerken als onveranderlijkeeigenschappen van jongens. Het onderwijs daarop inrichten, leidttot ongewenste beperkingen en stereotyperingen.

Denken in groepskenmerken kan wel helpen om meer oog teontwikkelen voor diversiteit. Het onderwijs draait niet alleen omaansluiten bij leerlingen (jongens én meisjes), maar ook om hetverder ontwikkelen van hun capaciteiten.

Het ministerie van OCW gaat scholen in het voortgezet onderwijshelpen om beter om te gaan met de verschillende leerstijlen tussenjongens en meisjes. Een aantal scholen stemt het onderwijs al heelgericht af op de verschillen in de klas. Vanaf volgend jaar moet ereen platform komen waar scholen hun ervaringen kunnen delen met hetverschil in leerstijl tussen jongens en meisjes.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK