Buitenland maakt kennisland

Nieuws | de redactie
11 juni 2012 | Nederland is een middenmoter die naar de Top 5 wil. Zouden internationale bedrijven hier niet zo fors investeren in R&D, dan zou ons land veel dieper wegzakken. Nederlands MKB en overig bedrijfsleven is maar een zwakke kennisfactor, laat TNO zien.

In ‘De Staat van Nederland Innovatieland 2012’ presenteren HCSSen TNO een summa van de feiten en trends over hoe ons lander voor staat op weg naar de Top 5. Ondanks een wat eenzijdigeaccentuering van ‘industriebeleid’ als wenselijkheid biedt hetdocument veel rijke inzichten voor HO, R&D en beleidsmakers. Zoonttovert het nogal de claims van werkgeversorganisaties over degrote innovatieve drive van de Nederlandse ondernemers ook in hetMKB.

Buitenland domineert R&D

De zalmneuzen van de innovatieve ondernemers en bedrijven komenvan buiten ons land naar Nederland. Hun impulsen voor innovatieve,kennisinvesteringen en groei zijn  in korte tijd een majeurefactor voor het perspectief van onze kenniseconomie geworden. 1%van de bedrijven is buitenlands. Toch zijn zij goed voor liefst 33%van de investeringen in R&D vanuit de marksector.

Hun innovatief profiel blijkt uit nog andere cijfers. 54% van dewerknemers in de hightech is actief voor een buitenlandseonderneming. Van de R&D-uitgaven door het MKB wordt liefst 43%door buitenlandse midden- en kleinbedrijf gedaan. Hoekennisinstensiever het bedrijf hoe hoger het aandeel buitenlandsebedrijven: 7,7% in de hightechsector, 1,3 in de lowtech, 0,2 indelfstoffen/bouw.

In de dienstensector is het beeld anders. Ons land is blijkbaarniet zo interessant als bestemming voor de toppers onder deinternationale dienstverlening. 26% van de betrokken werknemerswerkt bij kennisintensieve diensten van buiten Nederland, 45% bijniet-intensieve.

Nederland ook geen kennisvolger

Niettemin is ook hier het innovatieprofiel van de buitenlandsebedrijven veel krachtiger dan van de Nederlandse. 28% van hen hadproductinnovaties gerealiseerd tegenover slechts 14% in deNederlandse dienstsector (2008). In de industrie: 51% van debuitenlandse bedrijven, 27% van de Nederlandse.

Een groot deel van de buitenlandse bedrijven en hunkennisinvesteringen komt uit de Europese Unie, naast een blijvendsterke rol van de USA. Zonder een actieve en uitnodigende rol vanNederland binnen de EU zou ons land, dus niet alleen geen’kennisvolger’ meer zijn onder de hoogontwikkelde landen, maarwegzakken naar een niveau daaronder. Daar zitten landen als Spanje,Portugal, Estland en Italië (blz 48.). 

Het hele rapport is hier te lezen 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK