Felicitatie aan chemietalent

Nieuws | de redactie
28 juni 2012 | Zij noemt het een kleine revolutie in onderwijsland: de doorbraak van ‘de scholarships’. In Utrecht werden voor het eerst aan vijf veelbelovende scheikundescholieren beurzen uitgereikt. Anne-Wil Lucas (VVD) is blij en feliciteert.

“De gedachte achter de scholarships is even helder alseenvoudig: door veelbelovende aankomende studenten te belonen meteen scholarship hopen de bedrijven scholieren te stimuleren om tekiezen voor een studie in de chemie. Op die wijze geven dezebedrijven een aanzet voor het terugdringen van het actuele enverwachte tekort aan bèta’s en technici. Cruciaal, want wil dechemisch-technologische sector zijn torenhoge ambities waarmaken,dan is daar veel toptalent voor nodig.

Gelukwens in drie richtingen

Ik feliciteer de vijf winnaars van de beurzen dan ook van hartemet het binnenhalen van deze mooie beurs en het zicht op eenglanzend carrièreperspectief.
Ik feliciteer de vijf bedrijven met het lef dat ze hadden om voorte gaan in een trend die onvermijdelijk is en met de nieuwe mooielichting toekomstige werknemers.
En ik feliciteer de BV Nederland met het zetten van weer eencruciale stap in de richting van het realiseren van de competitievehoogwaarde kenniseconomie waar we allen naar streven.

Deze stille revolte, tot stand gekomen door een prachtigesymbiose van de chemisch-technologische wetenschap en hetbedrijfsleven, heb ik met veel genoegen gade mogen slaan. In 2010pleitte ik er al voor om door middel vanscholarships de banden tussen het Hoger Onderwijs en hetbedrijfsleven aan te halen en studenten veel meer uit te dagen omte excelleren. De chemisch-technologische bedrijfstak,onderwijssector en de overheid hebben deze handschoen nu opgepakten hebben de handen slim ineen geslagen.

Alternatief voor vervallen master-SF

Het idee achter scholarships is dat bedrijven, fondsen,Hogescholen en Universiteiten een bedrag beschikbaar stellen vooreen student om zijn opleiding te betalen. Nu gebeurt dit al metenige regelmaat voor de masterfase. Zo stelde NXP onlangs nog 7beurzen beschikbaar voor excellente masterstudenten aan de TUEindhoven. Logisch, want door het aangekondigde leenstelsel in demasterfase, zou de studiefinanciering in deze studiefase komen tevervallen.

Het geven van beurzen wordt dan extra interessant voor studenten bedrijf. De scholarships voor excellerende scheikundescholierendie gisteren werden uitgereikt toont echter aan dat de samenwerkingtussen wetenschap en het bedrijfsleven niet alleen geldt bij eenleenstelsel.

Toestroom flink omhoog 

De chemiesector ging gisteren als eerste schaap over de dam enzette daarmee een goede stap. Niet alleen beloon je hiermeeexcellent studiegedrag, je stimuleert scholieren ook om reeds nahun middelbare schooltijd te kiezen voor een studierichting waarerg veel behoefte aan is: scheikunde, natuurkunde of een anderebètastudie. Dat dit werkt ,blijkt wel uit het feit dat aan deUniversiteit Utrecht zich dit jaar tientallen studenten meer hebbenaangemeld voor chemisch-technologische studies dan in voorgaandejaren.

Door het invoeren van scholarships, kortom, realiseren we veledoelen in één klap.We activeren het talent en de interesse die erbij scholieren en studenten wel is voor chemisch-technologischestudies. We zorgen ervoor dat het bedrijfsleven zich gaatinteresseren voor wat voor studies er op chemisch-technologischegebied gegeven worden. En er ontstaat zodoende een ideale mix die ertoe leidt dat de aansluiting tussenstudies en arbeidsmarkt steeds nauwer is.

Soms, heel soms, is zelfs in de wereld van de bèta’s 1+ 1 dus3.”

Anne-Wil Lucas, woordvoerder hoger onderwijs van de VVDTweede Kamerfractie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK