Fusies aan top WO en HBO

Nieuws | de redactie
27 juni 2012 | ‘Veerman’ leidt tot schaalvergroting bij scherper profiel. Opvallende coalities laten dat zien. De top van de conservatoria en lerarenopleidingen van HBO en WO in Randstad en Zwolle vormen geheel nieuwe HO-verbanden, die zich toespitsen op het beste in hun vakgebieden.

De toonaangevende kunsthogescholen in Den Haag en Rotterdam -vooral befaamd om hun muziek en dans opleidingen – hebben beslotensamen te gaan. In Amsterdam gaan drie hogescholen en de VU eennieuwe HO-instelling vormen met het puur educatief profiel.Onderwijs en onderzoek gericht op het leraarsvak worden daaringeconcentreerd.

Consequenties uit springplank

De twee kunsthogescholen hebben samen de consequenties getrokkenuit het advies van de Commissie-Dijkgraaf die als ‘springplank’ isgaan functioneren voor Veerman en de zijnen voor heel hetHO-bestel. Men zet in op scherpe keuzes en investeringen in dehoogste en duurzame kwaliteit van het aanbod in beide steden.Daarbij zullen herverkaveling van disciplines en studies enwederzijdse versterking van kwaliteit centraal staan.

De efficiëntieopbrengsten en de nog grotere wereldwijdeattractiviteit door zulke keuzes zullen geherinvesteerd worden,vooral in een verdere versterking van het aanbod vanmasteropleidingen. Daarbij kunnen de twee als één hogeschool ookgrote interdisciplinaire artistieke projecten en lectoratenimpulsen geven.

Tevens zal de rol van het HBO voor de kunsteducatie in degrootstedelijke omgeving hiermee een belangrijke versterking kunnenkrijgen. Dat laatste was in het Rapport-Dijkgraaf als één van dewegzakkende prioriteiten in het onderwijs aan de kaak gesteld enmet nadruk tot nieuw leven gewekt. Ook kunnen zij samen groteartistieke projecten op het hoogste niveau tot leven wekken, zoalsin 2011 rond de Gurre Lieder en later dit jaar geland staat rond decomponist Luciano Berio.

Krachtig kenniscentrum docentschap

Als deel van de prestatieafspraken in het HBO en aan devooravond van Obama’s ‘Excellence in Teaching’ topconferentie inAmsterdam gaan Ipabo, Windesheim en Inholland hun lerarenopleidingen een nieuwe, geïntegreerdestart geven.Daar zal  de onderwijskundigeen pedagogische tak van de VU bovendien over enige tijd meegaan samenwerken. 

De CvB’s hebben daarover overeenstemming bereikt voor hetHBO-deel. Men zal beginnen het Pabo-aanbod te integreren en depraktijkgerichte onderzoekstaken vanuit de lectoraten bijeen tebrengen tot een krachtig kenniscentrum in Amsterdam. DeVO-lerarenopleidingen zullen daar stapsgewijs aan wordentoegevoegd.

Zo ontstaan in Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Den Haag,Almere, Haarlem en Zwolle nieuweColleges die zich volledig zullen richten op hetopleiden tot docentschap in een urbane omgeving, met een bredeconfessionele grondslag en missie. Het onderzoek moet gebundeldworden in een Centre of Expertise, zoals de Reviewcommissie VanVught dit kan ‘toewijzen’ aan krachtige, prioritaireHO-kwaliteitsthema’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK