ICT-doorbraken voor elke topsector

Nieuws | de redactie
29 juni 2012 | De ICT Roadmap voor Nederland staat klaar. UTwente-hoogleraar Peter Apers schreef het plan en benadrukt in SURF Magazine dat ICT in alle topsectoren van essentieel belang is. “in alle topsectoren zijn doorbraken nodig op ICT-gebied. Maar juist voor ICT is niets georganiseerd!”

Op 2 april jongstleden ondertekenden het bedrijfsleven,kennisinstellingen en overheid de innovatiecontracten van detopsectoren. De ICT Roadmap waar Peter Apers aan meeschreef ishet belangrijkste document dat ten grondslag ligt aan hetinnovatiecontract ICT.

Doorbraken overal noodzakelijk

“Begin vorig jaar werd duidelijk dat ICT geen aparte topsectorwerd,” vertelt Apers. Voor Apers en collega Arnold Smeulders wasdit reden om aan de bel te trekken, immers “in alle topsectorenzijn doorbraken nodig op ICT-gebied.” Samen met SURF-voorzitter enboegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)is toen bedongen dat er een ICT Roadmap opgesteld zou wordendoorheen alle topsectoren.

Peter Apers

Peter Apers (foto: Paul Remmelts) 

“We hebben de plannen van alle topsectoren nauwkeurig bekeken enhun boegbeeld gevraagd: wat zijn jullie ICT-ambities, -wensen en-uitdagingen? Vervolgens hebben wij een Roadmap opgesteld en dieaan hen voorgelegd.”

In de Roadmap is vastgelegd dat vitale infrastructuren veilig engewaarborgd blijven,  dat er geïnvesteerd wordt in onderzoeknaar intelligente apparaten, en het transparant beheren enaanbieden van grote hoeveelheid data die ook weer gebruikt kanworden voor nieuwe ontwikkelingen. Apers benadrukt daarbij dat “hetonderzoek binnen deze vier thema’s niet alleen de harde ICTbetreft. Bedrijfskundige en gedragswetenschappelijke aspectenspelen ook een rol.”

Bijblijven bij Azië

De onderwerpen die zijn vastgelegd moeten nu worden omgezet inprojecten die binnen de topsectoren worden uitgevoerd maar generiektoepasbaar moeten zijn, zo legt Apers uit. “De ICT-oplossingen voorde vier thema’s moeten boven het belang van individuele topsectorenuitstijgen, zodat iedereen ervan kan profiteren.”

Die vertaalslag is van groot economisch belang zegt Apers diewijst op de ontwikkelingen in Azië, waar ICT steeds meergeïntegreerd wordt in hun producten. Dat moet Nederland ook doen.”Daartoe zijn we prima in staat: er is voldoende kennis enkwaliteit aanwezig op het gebied van ICT-onderzoek en er is volopexpertise en ervaring in het samenwerken met industriëleconsortia.”

De ICT-onderzoeksinfrastructuur die Apers met de Roadmap voorogen heeft moet een platform bieden aan onderzoekers uit allesectoren. Hij wijst daarbij op initiatieven als het eScience Centeren SARA. “Daarmee kun je iets betekenen voor partijen – bedrijvenen onderzoekers – in alle toepassingsgebieden, dus zeker in detopsectoren. Ik verwacht dat er de komende jaren op een breedterrein hechte banden ontstaan tussen ICT-onderzoekers enonderzoekers in de topsectoren.”

Het interview met hoogleraar Peter Apers is te lezen in SURF Magazine (pagina 7-8). Abonneren op SURFMagazine kan kosteloos via deze link


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK