Jonge leraar, kijk naar Canada

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | Het soepel in de praktijk laten starten door jonge docenten verdient meer aandacht. OCW geeft aan waar interessante voorbeelden voor ons land bestaan. 82% van de jonge leraren krijgt een startbegeleiding, maar inspelen op hun vraag en de borging van de kwaliteit ervan zijn nog “een aandachtspunt.”

OCW meldt de Kamer over dit thema het volgende: “In sommigelanden zijn leraren verplicht gedurende een proefperiodebegeleiding te krijgen alvorens zij hun bevoegdheid verkrijgen. Eenvoorbeeld daarvan is Schotland. Andere landen kennen eennon-formeel inductieprogramma, waarbij de begeleiding vanbeginnende leraren erop gericht is hen te helpen zich op eensuccesvolle manier te ontwikkelen tot een effectieve, meer ervarenleraar.”

Ontario en Québec

“Een veelbelovend voorbeeld is Ontario, waar het ‘New TeacherInduction Program (NTIP) is ingevoerd. Dit is een verplichtpraktijkonderdeel van één jaar dat aanstaande leraren doorlopen.Het betreft een veelomvattend programma, met aandacht voororiëntatie op de schoolgemeenschap en het bestuur, begeleiding doorervaren leraren en ‘on the job training’ op gebieden alsklassenmanagement en communicatie met ouders. Aanstaande lerarenworden beoordeeld op de eigen lespraktijk en leren die op basis vangerichte feedback te verbeteren.

En ander aansprekend voorbeeld is Québec, waar ervaren lerarenworden ingezet als mentor voor startende leraren. Deze mentorenbieden coaching en begeleiding en bieden een gerichte opleiding aanstartende leraren.

De mentoren ontvangen daarvoor extra salaris of een verminderingvan het aantal uren dat zij onderwijs moeten geven. In sommigegevallen werken ervaren leraren ook samen met wetenschappelijkeonderzoekers aan een onderzoek gericht op (verbetering van) lerenen onderwijzen.”

Moeite met maatwerk

“In een inspectieonderzoek naar de begeleiding van beginnendeleraren in het voortgezet onderwijs (2010) is gebleken dat 82procent van de beginnende leraren een begeleidingstraject heeftgekregen.

In dat onderzoek wordt wel geconcludeerd dat scholen nog moeitehebben rekening te houden met de individuele wensen enmogelijkheden van beginnende leraren. Ook is de borging, dat wilzeggen de garantie dat het programma goed wordt uitgevoerd en dedoelen worden gerealiseerd, een aandachtspunt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK