KNAW investeert in alfa

Nieuws | de redactie
29 juni 2012 | Concentratie, valorisatie en investering. Dat is de koers van de KNAW in haar nieuwe aanpak van de geesteswetenschappen. € 15 miljoen extra zal gaan naar het opbouwen van een ICT-infra voor eScience gebaseerde vernieuwing in methodologie en de ontsluiting daarmee van unieke collecties.

De KNAW kiest ervoor dit maatschappijbrede, waardevolleonderzoek een flinke impuls te geven. Angst voor impopulaireschaalvergroting is daarbij allerminst aan de orde. De Akademieinvesteert de komende jaren substantieel in het verhogen van dekwaliteit en samenhang van het wetenschappelijk onderzoek dat wordtuitgevoerd binnen haar geesteswetenschappelijke instituten. Ookvinden majeure investeringen plaats in een nieuwcollectiebeleid.

Integratie met ICT

Dit sluit opvallend sterk aan bij het snel herlevend besefwereldwijd en Europees, dat de kenniseconomie eerder meer danminder input vereist van geesteswetenschappen en socialsciences. De LERU liet zeer recent hier zijn licht nog overschijnen richting het Horizon 2020 programma van deEU.

Naast extra geld zetten Hans Clevers en de zijnen in op optimaleonderlinge samenwerking van haar instituten op het gebied vanbedrijfsvoering, ICT en personeelsbeleid. Op deze manier wordt deschaalvergroting gerealiseerd die wetenschappelijke concurrentie opinternationaal topniveau mogelijk maakt. Deze schaalvoordelenzijn bovendien noodzakelijk om de gewensteinformatietechnologie te kunnen ontwikkelen voorvernieuwend onderzoek.

Zulk onderzoek is steeds vaker enintensiever gebaseerd op het doorzoeken en analyseren vangrote databestanden, waarmee het aansluit op deeScience-revolutie die de wetenschap wereldwijd inspireert.Nederland heeft daarin een voorlopersrol en deze kan door de investeringenvan de KNAW een extra impuls krijgen.

Eén gedurfd geheel

Om dit mogelijk te maken zal de Akademie toewerken naar detotstandkoming van één samenhangende organisatie voor al haargeesteswetenschappelijk onderzoek en collectiebeleid en beheer. Ditgebeurt met behoud van de eigen naam, identiteit enwetenschappelijke autonomie van de betrokken KNAW-instituten. Dezeinstituten worden ondersteund door Data Archiving and NetworkedServices (DANS).

Het investeringsprogramma moet uiteindelijk leiden tot eenhoofdzakelijk in Amsterdam gevestigd Humanities Center.Dit sluit dan weer goed aan op de vestiging in de hoofdstad van hetNetherlands eScience Center, dat als aanjager van de nieuwste ontwikkeling op dit terrein eencentral rol gaat spelen.

Met een innovatief onderzoek- en collectiebeleid moet ditcentrum nationaal en internationaal een voorhoederol gaanvervullen. Vanuit het centrum zal samenwerking worden aangegaan metzowel geesteswetenschappelijke instituten en faculteiten binnen enbuiten Nederland als met innovatieve bedrijven. Daarmee sluit dit nieuwe cluster sterk aan op cruciale topsectoren als die vanICT en de creatieve industrie.

Excellent én te afwachtend 

Om de wetenschappelijke slagkracht van haar instituten verder tevergroten zet de Akademie in op scherpere profilering van hetonderzoek in twee grote pijlers, onder de titel Nederlandsecultuur, geschiedenis en taal en Geschiedenis van socialebewegingen, oorlog en (post)kolonialisme in een globaliserendewereld. Daarbij zal kennisbenutting ten behoeve van economie enmaatschappij permanent op de agenda staan.

De kansen hiervoor zijn groot, vanwege de bijzonder hogekwaliteit die op dit terrein in Nederland geleverd wordt. Een breedsamengestelde, internationale visitatiecommissie beoordeelde hetonderzoek van de vier collectie-houdende KNAW-instituten (IISG,KITLV, Meertens en NIOD) recent als zeer goed tot excellent.De bijzondere samenwerking van het IISG met Harvard in eengedurfde nieuwe opzet van de visie op de wereldgeschiedenis bewijstdit onlangs nog eens.

Op het terrein van collectiebeheer en -beleid is de KNAW deafgelopen jaren volgens de visitatiecommissie te afwachtendgeweest. De Akademie neemt dit signaal zeer serieus en zal daaromsubstantiële middelen vrijmaken voor adequate opslag, conserveringen ontsluiting van de vaak wereldvermaarde collecties van haargeesteswetenschappelijke instituten. Deze zullen een gezamenlijkcollectiebeleid ontwikkelen en ook hier zullen de nieuweinstrumenten van eScience een belangrijke impuls voor ontsluitingen benutting kunnen gaan vormen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK