Kunstenaars aanjagers MKB-innovatie

Nieuws | de redactie
7 juni 2012 | Beeldend kunstenaars fungeren als autonome aanjagers van bedrijfsinnovaties. Dat wordt hoog gewaardeerd door MKB’ers. Het HKU-lectoraat Kunst en Economie onderzocht deze relaties in de praktijk van eigentijds ondernemerschap.

Het blijkt dat door toedoen van kunstenaars ook aantrekkelijkefinanciële opbrengsten konden worden genoteerd. In de toekomst ishet wel van belang dat kunstenaars ook deelnemen in de opbrengstvan bedrijfsinnovaties, zegt lector prof. Giep Hagoort. Hetonderzoek van het HKU-lectoraat werd gehouden in de regio Deventer,waar Kunstenlab het vierjarig Cultuur-Economieprogramma Ongezoutenheeft uitgevoerd.

Op andere manieren kijken

De analyse geeft aan dat de relatie tussen cultuur en economiein het verleden vaak wordt beheerst door negatieve vooroordelen bijondernemers over kunst en kunstenaars. Giep Hagoort merkt op datdeze vooroordelen verdwijnen als de ondernemer concrete ervaringenopdoet met de artistieke verbeeldingskracht van kunstenaars.

“De ondernemer ziet dat daadwerkelijk op andere manieren gekekenkan worden naar zijn bedrijf. De vrijheid waarmee de zelfstandigekunstenaar denkt over innovaties, scoort hoog bij de ondernemer.Voor de toekomst is het wel van belang dat de kunstenaar alscultureel ondernemer onderhandelt over zijn aandeel in de opbrengstals bedrijfsinnovaties een financieel succes worden.”

In het licht van de actualiteit van de economische crisis heefthet HKU-onderzoek nadrukkelijk  aandacht willen besteden aande financiële kant van innovaties. “Vragen naar de financiëlekanten zijn moeilijk te beantwoorden in onderzoeken over het meerabstracte begrip artistieke verbeelding. Toch hebben de betrokkenondernemers in de regio Deventer voorbeelden van deze opbrengstengenoemd, met name wat kostenbesparingen betreft.”

Positief ook op lange termijn

Voor Mieke Conijn, directeur van Kunstenlab en initiatiefnemervan het onderzoek, heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat deovertuiging dat beeldend kunstenaars een waardevolle bijdragekunnen leveren aan bedrijfsinnovaties, bevestigd is.

“Bovendien laat nu de praktijk zien dat de positieve effectenook op de lange termijn merkbaar blijken. Uit dit onderzoek blijktdat de combinatie van kunstenaars met specifieke competenties, eenopen houding en echte coachvragen vanuit ondernemers met eendoordachte methodiek, leidt tot een succesvol instrument in hethedendaagse ondernemerschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK