Kwalitatief opjutten bij gouden kans

Nieuws | de redactie
19 juni 2012 | Halbe Zijlstra, Thom de Graaf en LOI-chef Marten Kuipers gaan morgen de degens kruisen. Over deeltijd-HO, over geld en kwaliteit. Kuipers geeft zijn schot voor de boeg vast, ook naar de universiteiten “en dat potdicht monopolie daar.”

Het is pikant dat een grote private speler in de HO-marktuitgenodigd wordt in het eerste #HBO-discours zijn zegje te doen. Dat beseftLOI-directeur Kuipers voluit, zegt hij. “Natuurlijk is het leuk omte doen zo’n debat. Maar ik zie het toch vooral als eenverplichting: ik moet namens mijn sector van de particuliere,niet-bekostigde HO-instellingen mijn verhaal doen en ook bevraagdworden. Als ze je dat vragen, dan kom je.”

Gezonde competitie vanaf 2017?

De aangekondigde privatisering van het deeltijd-HO per 2017werpt zijn schaduw vooruit. De bekostigde hogescholen warenonthutst toen Zijlstra hier dit voorjaar mee kwam enScienceGuide dit eerder al kon onthullen. Noch in’Veerman’, noch in de Strategische Agenda was dit een punt ofvoornemen geweest, dat het toekomstperspectief van het HO zousturen. Voucherbekostiging was dat evenmin.

Kuipers heeft niettemin een heldere wens als ideale uitkomst vanhet eerste #HBO-discours. “Ik hoop echt dat de conclusie zal zijn,dat we vanaf 2017 – en eigenlijk vanaf morgen al- allemaal in het HO de nieuwe opzet en beurzen als eenboeiende uitdaging willen gaan zien. Er zal daarmee een gezondecompetitie ontstaan, concurrentie dus. Een waar heel hetdeeltijd-HO beter en ook efficienter van zal worden.”

Zo’n gezonde concurrentie vereist nog iets. “Wees allemaal tochwat offensief bij hoe je deze nieuwe situatie in gaat. Pak dit alseen gouden kans. Verlaat de defensieve stellingen liever. Het isimmers een gouden kans om een beetje los van de overheidsregels enpublieke gelden je aanbod te kunnen inrichten!”

Elkaar opjutten werkt

Hij is ervan overtuigd, “dat we er allemaal beter vanworden in ons aanbod. We zullen elkaar immers toch wat meer gaanopjutten, kwalitatief vooral. En we zullen nu ook veel meer vanelkaar gaan leren. Wij hebben gemerkt dat we aan de Hanzehogeschool marktaandeel gingen verliezen. Die deden het echt goed.Dan moet je wel willen leren om het ook zelf weer beter te doen.”

Dit geeft tevens meer aanknopingspunten voor nieuwe allianties,zo hoopt het LOI. “Samenwerken wordt dan logischer. Er zullen geenstorende overheidsvoorwaarden meer tussen zitten, regels diedat afremmen en soms verhinderen. Ik ga daar althans van uit. LaatHalbe Zijlstra dat in het #HBO-discours maar eens helder maken ofdat inderdaad zo is.” Hoe level wordt het levelplaying field nu echt, dat de liberale bewindsman voor ogenstaat? Dat is de vraag dus.

Reeds nu is het LOI bezig samen te werken “op waar onze sterkepunten zitten en waar die van de partners. Techniekopleidingen doenwe bijvoorbeeld met de Hanze. Die zijn daar goed in en dan is hetgewoon plezierig krachten te bundelen”

Is Zijlstra wel liberaal genoeg?

Een concreet beeld van hoe Zijlstra’s voucher-beurzen eruit gaanzien, heeft Kuipers niet. Hij zit daar niet zo mee, erkent hij.”Het kan mij ook niet zo veel schelen, als ik eerlijk ben. Liefstzou ik zulke beurzen helemaal niet zien. Want wie geld geeft, diegaat toch weer allerlei voorwaarden stellen en die gaan zichvervolgens gestaag opstapelen. Dan is dat meteen een inbreuk op demarktwerking en daar houd ik niet zo van.”

“Laat de staatssecretaris het bestel meer stimulerend maken,attractief voor mensen om deeltijd-HO te doen, juist ook dewerkenden. Desnoods zonder dat soort beurzen. Liever zie ikhelemaal geen subsidieinfuus, waar we straks dan toch weer allemaalaan moeten gaan hangen.”

Universitair monopolie

Deze visie hangt samen met de trends op de markt en in dedemografie van het HO, benadrukt de LOI-voorman. “Er komenminder  jongeren, straks ook in het HO. Dat leidt nu al totarbeidsmarkttekorten, vooral bij de hoger opgeleide mensen. Dat zalfors gaan toenemen. Er komt dan ook druk vanuit bedrijven enorganisaties om hun mensen te doen ‘opscholen’. Dat raakt zeker demensen die werken en die een versterking van hun kwalificatie vanMBO nar HBO niveau kunnen bereiken.”

Dat vooral op dat terrein gedacht en gewerkt wordt en veelminder op het WO-niveau, is geen toeval volgens het LOI. Hetkomt volgens Kuiper ook doordat de universiteiten op dit terreinnog defensiever zijn dan het HBO.

“En dus is er ook minder ontwikkeling in hun deeltijd-aanbod,terwijl dat kwalitatief natuurlijk heel goed zou kunnen zijn. Hetaanbod is er gering, de sector heeft zichzelf zwaar afgeschermd.Daar is echt sprake van een potdicht monopolie.” Na zijn optredenbij het eerste #HBO-discours hoopt Kuipers dan ook stiekem op eenuitnodiging voor het volgende VSNU Cafe, om ook daar het debat tezoeken.

Wilt u meediscussieren? Datkan.

Plaats van samenkomst op woensdag 20 juni is ProDemos, Huis voorDemocratie en Rechtsstaat (Hofweg 1h, tegenover de Tweede Kamer inDen Haag). Meldt u wel even aan bij congresbureau@hbo-raad.nl, want de zaal kanweleens vol komen te zitten. 

Programma
17.00 – 17.30 uur: Ontvangst bij ProDemos
17.30 – 17.45 uur: Thom de Graaf bevraagt Halbe Zijlstra en PaulRüpp (voorzitter Avans Hogeschool en bestuurslid HBO-raad -portefeuillehouder Deeltijdonderwijs) over de actualiteit en overhet deeltijd hoger onderwijs. Wat zijn de problemen en wat zijn deoplossingen?
17.45 – 18.30 uur: Paneldiscussies met mensen uit ISO en LSVb,Ben Hoogenboom, bestuurslid AOb, Marten Jan Kuipers, directeur LOIover Actualiteit en Deeltijd
18.30 – 19.30 uur: Borrel


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK