Maak HBO-docent toekomstbestendig

Nieuws | de redactie
21 juni 2012 | “Hogescholen moeten beter zorg gaan dragen voor de toekomstbestendigheid van hun belangrijkste kapitaal: de HBO-docent.” Dat stelt Zuyd Hogeschool-lector Marcel van der Klink in zijn inaugurele rede. “Een vraag die hogescholen zichzelf moeten stellen: zijn we in control?”

“De HBO-docent lijkt op de schoenmaker die voor de hele buurt deschoenen repareert, maar daardoor vergeet zijn eigen schoenen optijd onder handen te nemen,” meent Van der Klink, die pleit voormeer innovatie binnen de hogescholen van het docentschap. Hiervooris beleid nodig, dat volgens de lector niet overal even goedgeorganiseerd is.

Verschillen per hogeschool

“Hogescholen zijn vrij in hun beleid inzake het al dan nietaanbieden van dergelijke trajecten voor beginnende docenten, metals gevolg dat de inhoud en omvang ervan nogal verschilt perhogeschool en het onduidelijk is of alle startende docenten in onsland aan een dergelijke opleiding deelnemen.”

In een veranderende samenleving waar krimp en vergrijzing hundirecte invloed hebben op de samenstelling van de beroepsbevolkingis daarom het concept Leven Lang Leren van groot belang. Toch wordtdit concept vaak “verward met een leven lang opleiden. Veel van hetleren in het kader van de beroepsloopbaan is informeel van aard envindt plaats in de werksituatie zelf.”

Met het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs aan deZuyd Hogeschool tracht Van der Klink met verschillende projecten deonderwijsinnovaties en het leven lang leren in zijn school teversterken. Die “innovatie is nodig om te blijven voldoen aan deverwachtingen en eisen van buiten de ambities die hogescholen zelfformuleren.”

Niet al het onderzoek even zinvol

Volgens Klink draagt de opkomst van lectoraten in het HBO van deafgelopen jaren bij aan de onderzoekende en innoverende houding inde onderwijspraktijk. Toch is “vanuit het perspectief vanprofessionele ontwikkeling zijn echter niet alle vormen vanonderzoek even betekenisvol.”

“het eigenaarschap moet bij de docenten liggen om ervoor tezorgen dat zij het doen van onderzoek leren beschouwen als eenintegraal onderdeel van hun eigen werk en identiteit dat relevantis voor de innovatie van hun eigen werkzaamheden.”

Professionaliseren van de docent

Vanuit die visie werkt het lectoraat van Van der Klink aanverschillende projecten rond de professionalisering van deHBO-docent. Welke intenties hebben zij in het ontwikkelingen vanhun eigen werkzaamheden? Ook kijkt het lectoraat naar de invloedvan de teamleider op de ontwikkeling van docenten.

Marcel van der Klink werd op 15 juni geïnstalleerd als lectorProfessionalisering van het Onderwijs. Dit lectoraat doet onderzoeknaar het eigen onderwijs van Zuyd Hogeschool om hier uiteindelijkkennis over te ontwikkelen en te verspreiden, zowel binnen alsbuiten de onderwijsinstelling. Van der Klink schetst in zijn redede lopende projecten in het lectoraat waarvan hij nog voor heteinde van dit kalenderjaar de eerste projectresultatenverwacht.

De volledige inaugurele rede van Marcel van der Klink leestu hier

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK