OECD stelt EL&I pittige vragen

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | De topsectoren kennen een aanpak die Nederland voor veel meer sectoren van economie en kennissamenleving zou moeten inzetten. De OECD stelt niettemin een paar scherpe vragen bij de huidige aanpak. Zoals, wat heeft het WO er nu echt aan?

In de meest actuele analyse en aanbevelingen voor economischherstel in ons land geeft de OECD een reeks behartigenswaardigegedachten mee voor het kennis- en innovatiebeleid. Zo wordt ondermeer het volgende aanbevolen.

“Based on the recommendations from the top teams, the governmentis currently working out detailed policy measures withimplementation starting in the first half of 2012. Top teams canexploit a broad range of experiences and insights to improve theformulation of framework policies, particularly withinindustries.

Indeed, this represents a possibility for ensuring that sectorregulation is as uniform as possible to promote general frameworkconditions. Drawing on the  experience with the current topteams, the government should consider establishing similar teamsfor more sectors to provide information and suggestions about howto make sector regulation more growth friendly.”

Taxibranche topsector?

Maar dan zouden EL&I, OCW en de topsectoren zelf wel nog eenheel kritisch moeten kijken naar de nu ingezette opzet en koers. Isdeze wel spits en doelgericht genoeg? Is het niet allemaal nog veelte vaag? “The definition of the selected sectors may also be toobroad, as not all industries need specific attention to promoteexports and R&D and some would be better served by theapplication of general framework conditions (such as competitionpolicy) to ensure favourable framework conditions.”

De Parijse experts komen dan met een nogal vals voorbeeldje.Wellicht ingegeven door hun ervaringen als Thalys-reizigers ofSchiphol-bezoekers met de Nederlandse taxibranche. “For example,the selected logistic sector could include industries as differentas international and domestic road haulage and taxis.”

Blijft het allemaal zo algemeen, dan zullen de topsectoren nietbijdragen aan scherp en door feiten onderbouwd beleid, zowaarschuwt men. “Thus, to secure an efficient use of availablepublic funds, the scope of the top sectors should become moreclearly defined in terms of only including industries where thereis an objective need for public support. This would also contributeto enabling the planned move towards evidence based policymaking.”

Fiscaal complexer dan zinvol

Het inruilen van innovatie en kennissubsidies door fiscalepremies en instrumenten vindt de OECD interessant, maar men noteertmeteen aanzienlijke gevaren. “An important aspect of the reform ofthe innovation framework is to replacing direct subsidies withbroader tax incentives. This is combined with a move towardsevidence based policy by establishing an indicator and monitoringsystem to guide innovation policies.

This shift is commendable as it is move away from “pickingwinners” to a broader policy framework. However, the planneddoubling in the number of R&D tax credits is likely to make theframework more complex. Thus, the policy framework could be furthersimplified by reducing the number of R&D tax credits. Moreover,innovation policies have been changed quite frequently.”

Wat heeft een universiteit er eigenlijkaan?

Ook het betrekken van de universiteiten bij de topsectorenbeziet de OECD met een scherp oog. Waarom zou een academicuseigenlijk meedoen? Wat krijgt zij er de facto voor terug? “Thegovernment is entering an agreement with universities to fosterresearch being brought to the market. However, university staffhave little economic incentive for these activities as they oftenneither enjoy higher salaries nor share patents rights. To enhanceresearchers’ incentives to market the result of their research,clear and more generous rules for sharing patents rights should beestablished.”

Meer in het algemeen waarschuwt de OECD voor eentopsectoren-opzet die vooral de usual suspects een handje helpt incrisistijden, maar de nieuwe, groei aanjagende innovatoren envernieuwende sectoren voor de deur laat staan. “Another issue isthat the new innovation policy will tend to direct resources totraditional research oriented industries without necessarilypromoting innovation in services, where new approaches to design,marketing, organisational structures and other intangibles arebecoming increasingly important.

The new policies for the business sector are commendable forfocussing on framework conditions. Whether the policies, however,will deliver the expected results in the context of globalisationis unclear. Most export and innovation activities are undertaken bylarge firms, while the aggregated contribution of SMEs in theseareas is modest. Thus, policies to address market failures forsmaller firms are unlikely to have much effect on the ability tobenefit from globalisation unless they work in this direction.”

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK