Bedrijf niet klaar voor nieuw type student

Nieuws | de redactie
23 juli 2012 | Nevenactiviteiten naast de studie worden nog steeds hogelijk gewaardeerd door het bedrijfsleven, blijkt uit onderzoek van LKvV en VMH. Door overheidsmaatregelen om de studieduur van studenten te beperken, verdwijnt die ruimte meer en meer en bedrijven weten nog niet hoe daar mee om te gaan.

“De financiële druk voor studenten om sneller te gaan studerenneemt toe door alle maatregelen,” laat Jan Boers, voorzitter van deLandelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) weten. Samen met deVereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) dedenzij onderzoek naar waar bedrijven naar kijken in hun zoektocht naarnieuwe werknemers.

Goede cijferlijst niet doorslaggevend

“Uit de interviews die we hebben afgenomen met diverse bedrijvenkwam duidelijk naar voren dat communicatieve vaardigeheden,samenwerken en initiatief tonen als meest waardevol wordengewaardeerd,” laat Loek Zanders die het onderzoek leidde weten.”Juist die vaardigheden doen studenten vaak op door activiteitennaast hun studie te ondernemen.”

In het onderzoek zijn studenten, bedrijven én Kamerledengevraagd naar hun visie op extra-curriculaire activiteiten. Dewaarde ervan wordt door iedereen erkend, “de woordvoerders op hogeronderwijs van de Tweede Kamer vinden extracurriculaire activiteitenerg belangrijk maar zijn niet van plan de regelgeving aan te passenom het ondernemen van extracurriculaire activiteiten meer dan nu teondersteunen.”

Uit gesprekken met recruiters van twaalf verschillende bedrijvenblijkt hoeveel waarde er door bedrijven gehecht wordt aanextracurriculaire activiteiten bovenop de cijferlijst. “Een goedecijferlijst is wel een pré, maar uiteindelijk niet doorslaggevend.Een cijferlijst zegt namelijk niet alles,” laat één van deondervraagden weten. Alle twaalf ondervraagde bedrijven noemen denevenactiviteiten een belangrijk punt van overweging bij hetaannemen van nieuwe krachten.

Bedrijfsleven voorbereiden op nieuwestudent

De overheidsmaatregelen om de studietijd te bevorderen zijnaldus Maarten Venhovens van de VMH reden tot zorg bij verschillendestudentenorganisaties. “We zijn geschrokken van de conclusie datveel bedrijven nog helemaal geen rekening houden met hetveranderende profiel van sollicitanten.” Volgens LKvV en VMH moethet bedrijfsleven er meer attent op worden gemaakt welke gevolgende verhoogde studiedruk heeft op hun toekomstige werknemers.

Het hele onderzoek leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK