De HO-uitdaging van India

Nieuws | de redactie
24 juli 2012 | India heeft moeite het hoger onderwijs in te richten naar de behoefte van het bedrijfsleven. Volgens Prof. dr. Frits van Merode van het India Instituut van de Universiteit Maastricht moet India inzetten flexibilisering van het onderwijs. “De overheid zou veel sterker de rol van kwaliteitsbewaker moeten vervullen.”

“De uitdaging van het Indiase hoger onderwijs is groot en divers. India kentexcellente universiteiten. Hun alumni zijn verzekerd van een baanin binnen- of buitenland. Tegelijkertijd is dat maar het topje vande ijsberg. Een groot deel van de universitaire programma’s voldoetniet aan de behoefte van het bedrijfsleven, omdat de inhoud teweinig relevant is of omdat gebruikt wordt gemaakt van ouderwetseonderwijsmethoden die niet de juiste vaardigheden bijbrengen.

Amper MBO en HBO in India

Veel universitair opgeleiden vinden geen passend werk en moetenaanzienlijk beneden hun niveau werken. Dit is niet alleendramatisch voor de betrokkenen zelf maar zeker ook voor de Indiaseeconomie.

Het opleidingsniveau van de arbeidspopulatie is immers eenbelangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van deeconomie. Hierbij moet bedacht worden dat het aantal jongeren datin India de hele schoolcarrière doorloopt van basisschool,voorgezet onderwijs en universitair onderwijs zeer beperkt is endat er in India nauwelijks zoiets bestaat als een MBO en HBO(vocational education).

Overigens verschilt het aantal kinderen dat de basisschoolafrondt al aanzienlijk per staat en dat geldt al helemaal voor hetvoortgezet onderwijs. Bovendien kan men zich afvragen in welke matede kinderen die wel de hele basisschool doorlopen echt onderwijshebben genoten, ook daarin bestaan grote verschillen. Er is dus eenaanzienlijke onderbenutting van het menselijk potentieel en er isdus zowel een kwalitatief als een kwantitatief gat tussen vraag enaanbod.

Gat tussen vraag en aanbod

Maatregelen zijn dus nodig om te bevorderen dat kinderen naar debasisschool en het voortgezet onderwijs gaan en te zorgen dat daarook goed onderwijs wordt aangeboden. Daarnaast is het noodzakelijkom het post-secundair onderwijslandschap te verbreden. Natuurlijkmoeten de universiteiten hun programma’s beter afstemmen op debehoeften van de economie, zowel qua inhoud als vaardigheden, maardaarnaast moeten ook MBO en HBO achtige opleidingen wordeningericht.

De Indiase overheid is zich bewust van het gat tussen vraag enaanbod op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt de inhoud van hetuniversitair onderwijs behoorlijk centraal bepaald. Daardoor is deflexibiliteit om daadwerkelijk op de vraag in te spelen beperkt.Private universiteiten (al dan niet als zodanig erkend) spelenhierop in.

Flexibiliseren en decentraliseren

Zij komen vaak met praktische opleidingen op de markt.Opleidingen die zowel MBO, HBO of eventueel academisch zijn. Netals in veel opkomende economieën is ook ‘distance education’populair, vaak in combinatie met lokale lessen enpraktijkonderwijs. De verspreiding ervan in India is aanzienlijk.Per saldo bieden private onderwijsinstellingen aanzienlijk meerberoepsopleidingen aan dan de overheid.

De Indiase overheid zou vooral moeten inzetten opdecentralisatie en flexibilisering van het hoger onderwijs. Dit zouook de complexiteit van de besturing en het benodigdeveranderingsproces reduceren. De overheid zou veel sterker de rolvan kwaliteitsbewaker moeten vervullen, zonder precies te willenvoorschrijven wat gedoceerd wordt.”

Prof. dr. Frits van Merode, former scientific director ofMaastricht University India Institute, Professor of Logistics andOperations Management in Health Care and Dean of Sciences,Maastricht University


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK