Excellent HBO vereist eigen visie

Nieuws | de redactie
9 juli 2012 | Velen in het HBO proberen een eigen visie op excellentie te ontwikkelen, maar onderling blijken zij er nauwelijks over in gesprek te zijn. Dankzij Sirius gebeurt dit nu wel. Met accent op doordenking van de vraag ‘wie is die excellente professional die elke HBO’er moet willen worden?’

Begin dit jaar zijn de hogescholen die meedoen in het SiriusProgramma uitgenodigd om te bekijken of ze samen tot een profielvan een excellente professional kunnen komen. Aanleiding hiervoorwas dat meerdere hogescholen een profiel hanteren, maar daaroverniet met elkaar in gesprek zijn.

In april en juni zijn zeven hogescholen samengekomen om zichhierover te buigen. Een vervolgbijeenkomst is inmiddels gepland.Chiel Renique en Magda Veenendaal van de Sirius Auditcommissiehebben deze bijeenkomsten geleid. Zeven hogescholen zijn dit samenverder gaan uitdiepen: Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam,Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, NHL, Saxion enWindesheim.

Sterk competentieprofiel

Een meer gezamenlijke opvatting over het profiel van eenexcellente professional is om verscheidene redenen vanbelang:

-het biedt meer duidelijkheid en meer civiel effect voor hetwerkveld en arbeidsmarkt.

-het is een logische ‘hoogste categorie’ in de beroepskolom.Door deze te benoemen en met een sterk competentieprofiel tepositioneren, zal de interesse van bedrijven en instellingentoenemen voor het rekruteren van hbo-ers voor leidinggevendeposities, naast academici.

-er is een toenemende interesse in het beleid hoger onderwijsvoor differentiatie en profilering. Door zich te profileren als eeninstituut dat excellente professionals opleidt en daarbij intensiefop te trekken met het beroepenveld, positioneren hogescholen zichveel sterker als onderscheidend alternatief met eigen meerwaardenaast een universiteit. Het voorhanden zijn van een breed gedragenprofiel ‘Excellente Professional’ zou die positie versterken.

5 hoofdkenmerken

De bijeenkomst in april richtte zich op het delen van deaanpakken en de verschillende profielen van de hogescholen. Iederehogeschool droeg bij aan een groslijst van kenmerken voor deexcellente professional. Ook is gesproken over welkeonderwijsaanpak het meest passend is voor excellentietrajecten.

De sessie in juni was gericht op het bereiken van eengezamenlijke basis voor het profiel Excellente Professional. Hetresultaat is een profiel dat opgebouwd is uit 5 hoofdkenmerken, metdaarbij een aantal subkenmerken. De 5 hoofdkenmerken van hetprofiel Excellente Professional zoals besproken zijn: vakvaardig,reflectief, zelfstartend, samenwerkend en leidend, doorzettend metimpact.

Verder denken in Groningen

De zeven betrokken hogescholen zullen nu verder zelf aan de slaggaan om het gezamenlijke profiel verder vorm te geven, waarbij ookandere zaken zoals de vraag naar toetsing en meetbaarheid enfeedback van het werkveld zullen worden opgepakt.

Een presentatie op de internationale conferentie over excellentie op 4 & 5oktober in Groningen staat in de planning. Voorafgaand aan dezeconferentie, zullen de hogescholen nog samenkomen op 13 september.Voor meer info over dit initiatief: neem contact op met Raymond terWoord van Saxion Hogescholen (r.j.c.terwoord@saxion.nl)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK