Herstel kwaliteit Inholland

Nieuws | de redactie
12 juli 2012 | De opleidingen onder vuur bij Inholland hebben zich markant hersteld. De NVAO trekt hun accreditaties niet in. Bij twee opleidingen is voor een van de zestien criteria een verbetertraject van een jaar in gang.

Het door de NVAO in opdracht van OCW en de Kamer uitgevoerde onderzoek naar het al dan niet intrekken vande accreditatie van de opleidingen Bedrijfseconomie (BE),Vrijetijdsmanagement (VTM), Media en Entertainmentmanagement (MEM)en Commerciële Economie (CE) leidt tot een groen licht voor dekwaliteit op bijna alle punten. De hogeschool heeft volgens dekeurmeesters “kwaliteitssprongen gemaakt.”

Aan de maat

Wel moet er bij de opleidingen MEM en CE nog gewerkt wordenaan een verbeterproject, dat zich richt op het volledig op ordebrenen van 1 van de 16 aspecten waaraan de basiskwaliteit gemetenwordt. Dat betreft de standaard ’toetsing en gerealiseerdeeindkwalificaties.’

De NVAO adviseert voor beide opleidingen een verbeterperiode vaneen jaar door te zetten ten aanzien van de borging van hetonderdeel afstuderen. Zij acht deze aanpak ook kansrijk, omdatde hogeschool en de betrokken opleidingen nieuw ontwikkeldeprogramma’s hebben ingericht die “aan de maat” zijn. Bovendienstelt de NVAO vast, dat de medewerkers etnhousiast zijn voor denieuwe inhoud en aanpak van het aanbod dat zijverzorgen. Beide opleidingen kennen een toereikendbeleid en stelsel van toetsing, maar op dit moment meent de NVAOdat zij nog niet in voldoende mate kunnen aantonen dat gewaarborgdwordt dat afgestudeerden de beoogde eindkwalificaties hebbengerealiseerd.

Inholland meldt hierover aan ScienceGuide, dat mendit verbeterproces met volle kracht ter hand neemt en alheeft genomen. Men committeert zich aan de gestelde voorwaardendoor de NVAO. Ook zal voor MEM een numerus fixus worden ingesteld,om de student-staf-ratio op een adequaat peil te houden.

Vertrouwen bij studenten

ISO-voorzitter Thijs van Reekum reageert content op dezeontwikkeling. “Het is echt in het belang van de studenten dat ereen goed hersteltraject is. Dat de NVAO daar veel vertrouwen inuitspreekt en bij de andere opleidingen groen licht geeft vind ikerg positief. Ook dat Halbe Zijlstra zijn vertrouwen nog eensgeeft, is goed voor de duidelijkheid voor de student.”

Hij wijst er op, dat vanuit de studentenbonden al in een eerderstadium bij alle kritiek toch ook vertrouwen was uitgesproken in deinzet en aanpak bij Inholland. “Dat de belangrijkste betrokkenpartijen bij de kwaliteitsbewaking en borging hun vertrouwen nuconcreet uitspreken is daarom erg belangrijk. De nodigestappen zijn gezet en dat geeft dus zulk vertrouwen. Studentenmoeten dit met beide handen aangrijpen.”

Wel is er een punt van aandacht nog. “De verzwaarde eisen bijhet afstuderen moeten wel op een goede manier worden doorgevoerd.Studenten moeten daar niet op de valreep nog de dupe van worden.Dat belang moeten we wel in de gaten houden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK