Inhollandredster naar HAN

Nieuws | de redactie
18 juli 2012 | Lieteke van Vught Tijssen valt in als bestuurslid bij de HAN. De nummer 2 van de ScienceGuide Top 10 2011 gaat na haar succes bij Inholland weer een hogeschool op koers houden. Kristel Baele wordt waarnemend voorzitter van het College van Bestuur.

Lieteke van Vucht Tijssen zat in de jaren ’90 in het CvB van deUniversiteit Utrecht. Daar trok zij onder meer devernieuwingsactiviteiten die het universitair onderwijs eenzelfdegewicht en aandacht moeten geven als van nature aan het onderzoekwerden gegeven. Na de UU bekleedde zij ook na haar pensioneringvele bestuurlijke functies, onder meer bij UNESCO. Bij de HAN zalzij als interimbestuurder de portefeuilles onderwijs en ICT op zichnemen.

Bij Inholland was het haar opdracht de murw geslagenonderwijsmensen binnen de hogeschool weer richting te geven entrots op hun vak. Dat deed zij met zoveel elan en wijsheid, dat zijvorig jaar ‘uit het niets’ op 2 op de ScienceGuide Top 10verscheen. Doekle Terpstra zei daarover: “Zij zegt dat altijd heelscherp: ‘Wij gaan deze hogeschool WHW-proof maken’. Dat was voormij een eye-opener in de voorbije maanden. Je moet heel andersdurven denken over de wet. De WHW is geen belasting of beperkendinstrument dat van bovenaf wordt opgelegd, maar de norm. Die neemje serieus, een norm accepteer je.”

Ophouden met vechten

Als gasthoofdredacteur van ScienceGuide analyseerde zij notabene de beleidsvisie van de HAN-voorzitter voor de langere termijn.Van Vucht Tijssen herkende zich sterk in de afwegingen die RonBormans -nu min of meer haar voorganger- maakte. “We zijn nu ondermeer bezig met het veranderen in hoe we ons opstellen ten aanzienvan onze collega’s in het HBO. We moeten ophouden met elkaaronderling naar het leven te staan.”

Inholland had volgens Van Vucht Tijssen eigenlijk een nogalalgemeen profiel. “Daardoor sloten we eigenlijk nergens echt goedaan op wat in de regio of stad het meest nodig zou zijn. We willenmeer verbinding zoeken op het gebied van economischeontwikkeling.”

Straf voor moed

Zij wees er ook op dat sommige opleidingen de investeringen diegedaan werden naar kwaliteit en capaciteit soms moeilijk kunnenwaarmaken, ook op de langere termijn. De keuze van Bormans om inzijn beleid ten aanzien van het HBO-assortiment te stoppen metaanbieden van bepaalde opleidingen vond ze daarom moedig.

“Als een opleiding echt niet gaat, dan vind ik het ook eigenlijkniet verantwoord om daar mee door te gaan. Dat gaat ten koste vande studenten van opleidingen waar wel perspectief in zit.”

Als de HAN, Inholland of andere hogescholen en universiteitenzo’n stap durven zetten, dan blijken er alleen de nodige obstakelste zijn. Niet in de praktijk, maar bij OCW. “Ik moet toch even naarde bewindslieden duidelijk signaleren hoe ingewikkeld deregelgeving dan is. Het  overdragen van een opleiding of hetsluiten ervan bij een taakverdeling is duur, wordt zeer ingewikkeldgemaakt. Zoiets gaat op een zodanige manier dat het in ieder gevalniet aangemoedigd wordt. Een dapper besluit wordt daardoorfeitelijk bestraft.”

Mopperaars zoek je op

Over de mopperende docenten waar columnist Lodewijk Berkhoutover schreef, was zeer even duidelijk als speels. “Ik ga naar zetoe”, vertelde Lieteke van Vucht Tijssen. Mopperende docenten warenhaar ook op Inholland niet onbekend. “Ze komen ook met hun klachtenbij ons. We bespreken met elkaar wat er aan de hand is. Ik noemspecifiek de roostering hier, dat is altijd een punt van zorg is.We zijn druk bezig om dat beter in te richten, want het is één vande grootste ‘dissatisfiers’ voor docenten. Het systeem moet goedingevuld zijn.”

Van Vucht Tijssen ziet in deze discussie de voortdurende strijdtussen docenten en het management waar zij zelf deel van uitmaakt.”Wij zijn dan weer boos op docenten die hun cijfers niet op tijdinleveren, terwijl zij zich beklagen over hoe het systeem in elkaarzit en waar ze alles kunnen vinden. Dus niet alleen de collegezaalis wel eens ‘ een sofa’ – zoals Lodewijk Berkhout puntig schrijft -ook mijn kamer is dat af en toe. Daarom is het maar goed dat we metelkaar het gesprek blijven aan gaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK